Träffyta för direktlänk till innehåll

Lidokain

Sammanfattning

Snabb symtomdebut (minuter-timme) även efter peroralt intag med bland annat synstörning, oro och yrsel. Symtomregress inom några timmar. Vid stor överdos kan kramper vara första symtomet och i dessa fall föreligger risk för maligna arytmier.  Behandlingen är i övrigt symtomatisk.

Symtom / fynd

Snabb symtomdebut (minuter-timme) efter samtliga administreringsformer med synstörningar, yrsel, oro, periorala parestesier och illamående. Därefter tillstöter ofta ataxi, tinnitus och förvirring.

I svåra fall förekommer muskelfascikulationer, kramper, koma och bradyarytmier. I sällsynta fall ses breddökade QRS-komplex, maligna arytmier och hjärtsvikt.

Vid stor överdos kan snabbt uppkomna kramper vara debutsymtom.

Provtagning / undersökningar

Vid svår förgiftning kontrolleras syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning eller kolbehandling ska ej utföras (snabbt upptag samt hög aspirationsrisk pga dels bedövning av svalget och dels hotande kramper).

Arytmiövervakning. Om inga symtom utvecklats inom en timme efter exponeringen kan övervakningen avslutas.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid bradykardi ges i första hand atropin och i andra hand isoprenalin (0,05-1,0 mikrog/kg/min). Transvenös pacemaker kan bli nödvändig.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv. Om otillräcklig effekt och breddökade QRS-komplex ges 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv på 10 minuter.  Se Speciella Åtgärder: Behandling av breddökade QRS. Dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) kan vara indicerat. RING GIC.

Om hjärtstopp eler vid livshotande cirkulationssvikt där all behandling visat sig verkningslös kan lipipdterapi övervägas. Ge i förekommande fall 2 x 50 ml Intralipid 20% som intravenös bolus. Tillför sedan ytterligare 400 ml Intralipid 20% som iv infusion under 15 minuter. Se Speciella åtgärder i Giftinfo's vänstermarginal, "Lipidterapi".

Toxicitet / koncentrationer

Hos barn är toxisk gräns efter peroralt intag 5 mg/kg. 400-500 mg peroralt till 2-åring gav mycket allvarlig förgiftning. 50 mg iv till nyfödd gav mycket allvarlig förgiftning.

Hos vuxen gav 600 mg peroralt lindrig förgiftning. 2 g peroralt gav måttlig förgiftning. 200-400 mg sc infiltration gav allvarlig förgiftning. 500-1000 mg sc infiltration gav mycket allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Injektionsvätska, lösning för ytanestesi, oral lösning, kutan spray och gel.

Injektionsvätska i kombination med adrenalin. Kräm i kombination med prilokain (EMLA).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.