Träffyta för direktlänk till innehåll

Levodopa

Sammanfattning

Levodopa passerar blod-hjärnbarriären och dekarboxyleras till dopamin. Akut överdos kan ge gastrointestinala och neurologiska symtom samt cirkulationspåverkan. Symtomen uppträder redan efter några timmar, men förloppet kan bli långdraget. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar.

Motorisk oro, agitation, förvirring, dyskinesier, choreiforma rörelser. Kraftig svettning.

Takykardi. Initialt högt blodtryck, senare lågt. Takykardi och/eller postural hypotension har kvarstått i flera dagar till ett par veckor i några fall.

Hyponatremi och hypokalemi kan föreligga hos patienter som står på levodopa. Även förhöjda leverenzymer.

Serotoninergt syndrom har förekommit som biverkan vid behandling med levodopa.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med häsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depottabletter ge ny dos kol efter 2-4 timmar.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation.

Vid ofrivilliga rörelser som är plågsamma för patienten kan, under förutsättning att patienten inte har Parkinsons sjukdom, låg dos haloperidol prövas. Annars ges diazepam.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. Ring GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Sparsamt med uppgifter. 5 g till vuxen gav måttlig förgiftning.

Serumkoncentrationen har ingen betydelse för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, depottabletter, depotkapslar, gel för enteral tillförsel.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.