Träffyta för direktlänk till innehåll

Lamotrigin

Sammanfattning

Antiepileptikum som verkar genom att hämma frisättningen av excitatoriska aminosyror framför allt glutaminsyra samt gernom . CNS-symtom dominerar, men även gastrointestinala symtom och hjärtpåverkan finns beskrivet. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

I lindriga fall huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, dysartri, nystagmus och ackommodationssvårigheter.

I allvarligare fall ses en växlande symtombild med letargi alternativt agitation, reflexbortfall alternativt hyperreflexi, ökad muskeltonus samt ataxi av olika svårighetsgrad. Kramper rapporterade hos barn.

Hjärtpåverkan med takykardi och, i sällsynta fall, fbreddökade QRS-komplex samt något förlängd QTc-tid kan förekomma. AV-block och grenblock beskrivet. Allvarliga arytmier är ovanligt.

Hypokalemi. Flush.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus och kreatinin.

Syrabasstatus och diagnostiskt EKG vid stora doser.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. Arytmiövervak om kraftigt allmänpåverkad patient eller nytillkomna EKG-förändringar.

Korrigera ev elektrolytrubbningar.

Vid kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

500 mg -1 g hos vuxna gav lindrig förgiftning.

1-3 g gav medelsvår förgiftning med kräkningar, agitation eller trötthet.

>4g gav allvarlig förgiftning med långvarig medvetslöshet (>12h), kramper, rabdomyolys och cirkulationspåverkan. Enstaka dödsfall.

800 mg till 2-åring gav allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter, lösliga tabletter. Används även vid bipolär sjukdom.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.