Träffyta för direktlänk till innehåll

Lakosamid

Sammanfattning

Antiepileptika som ökar inaktiveringen av cellernas natriumkanaler, i övrigt oklar verkningsmekanism. Överdosering ger yrsel, illamående och kräkningar. Viss risk för kramper och hjärtpåverkan vid stor överdos. Allvarlig symtombild har rapporterats vid samtidig överdosering av andra preparat med påverkan på natriumkanalerna som till exempel lamotrigin och cyklobensaprin.

Symtom / fynd

Begränsad erfarenhet av överdoseringar. Symtombild som vid biverkningar kan förväntas. Vanligen yrsel, illamående och kräkningar. AV-blockering och bradykardi kan förekomma. I allvarliga fall (främst vid blandintoxikation) risk även för breddökade QRS-komplex, kramper och medvetslöshet.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter och  syra-basstatus vid intag av stor dos.

Övervakning / behandling

D-EKG och arytmiövervakning vid intag av stor dos. 

Hemodialys vid allvarliga symtom. Reducering av koncentrationen med 50 % efter 4 tim HD har rapporterats. 

Toxicitet / koncentrationer

Vuxna

1200 mg gav lindrig förgiftning med yrsel och illamående.

3-10 gram till patient med krampsjukdom gav status epilepticus och medvetslöshet.

Allvarlig njurinsufficiens och hjärtsjukdom innebär ökad risk.

Förekomst / preparat

Tablett 50 mg, 100 mg,150 mg, 200 mg.

Sirap 10 mg/ml, 15 mg/ml.

Infusionsvätska 10 mg/ml.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.