Träffyta för direktlänk till innehåll

Kopparföreningar

Sammanfattning

Metallen koppar är i det närmaste atoxisk. Lösliga kopparsalter, t ex kopparsulfat, är mer toxiska än svårlösliga föreningar som t ex kopparoxider. Förtäring av kopparsalter ger uttalade GI-symtom. I allvarliga fall ses även CNS-påverkan, cirkulationssvikt, lever- och njurskada. Behandling med antidoterna penicillamin och DMPS kan bli aktuell.

Symtom / fynd

Förtäring: Snabbt insättande kräkningar som kan vara blågröna, frekventa diarréer och buksmärtor. Ulceration och nekros i munhåla, esofagus och ventrikel samt även perforationer finns rapporterat. Hematemes. Risk för utveckling av hemolys, methemoglobinemi, lever- och njurskada.

Inhalation: Andningspåverkan och metallröksfeber, "metallfrossa"

Provtagning / undersökningar

Syrabas-status, elektrolyter, Hb, hemolysprover, bilirubin, koagulationsststus, TPK, lever- och njurstatus, MetHb, s-Cu (normalvärde för koppar i serum är 11-23 µmol/l).

Övervakning / behandling

Ge dryck för utspädning. Vätska i.v.

Observation efter förtäring av kopparföreningar minst 6 timmar, längre vid symtom.

Symtomatisk behandling.

 Vid påtagliga symtom från mun, svalg och magtarmkanal görs endoskopi för att bedöma ev frätskada.

Anitidot, kelatbildare, ges vid tecken på systemförgiftning (uttalade GI-symtom, hemolys, leverpåverkan eller andra allvarliga symtom) eller vid misstanke om att sådana kan utvecklas. Penicillamin (bara per oralt) ges i första hand, dock inte till penicillinöverkänslig person. Dimerkaptopropansulfonat DMPS (bara intravenöst) ges i andra hand (RING GIC).

Vid hemolys: Ökad diures. Erytrocytkoncentrat efter behov.

Vid methemoglobinemi: ev Metyltionin 1-2 mg/kg långsamt i.v.

Dialys endast indicerat vid uttalad njurpåverkan.

Toxicitet / koncentrationer

Dålig korrrelation mellan koncentration i blod/serum och kliniska symtom.

Förekomst / preparat

Kopparföreningar används bl a vid metallytbehandling, elektronikframställning, pigment för färgning av bl a glas, emalj och fyrverkerier samt som bekämpningsmedel, i bl a fungicider, algicider, båtbottenfärger och träskyddsmedel. Kopparsulfat användes tidigare för kräkningsprovokation, men övergavs på grund av dess toxicitet.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.