Träffyta för direktlänk till innehåll

Koffein

Sammanfattning

Koffein är liksom teofyllin ett xantinderivat. Det utövar sina effekter framförallt genom adenosinantagonism samt i större doser fosfodiesterashämning och mobilisering av intracellulärt kalcium (ryanodinreceptoraktivering). Effekten blir en katekolaminfrisättning och aktivering, på second-messengernivå, av det sympatiska nervsystemet i ffa hjärta och CNS. Lindrig-måttlig överdos medför excitation, kräkningar, takykardi och takypné. Större doser kan framkalla feber, hypokalemi, laktacidos och kramper. Status epileptikus, cirkulatorisk chock och dödsfall kan inträffa efter massivt intag. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Koffein verkar retande på magslemhinnan. Lindrig-måttlig överdos (ca 1-3 g, vuxna) medför excitation, oro, tremor, tinnitus, ihållande kräkningar, takykardi och takypné.

Större doser (>ca 6 g) kan dessutom framkalla feber, hypokalemi, laktatstegring, förvirring och kramper. Hypokalemin och laktatstegringen är katekolaminmedierade. Kalium slussas intracellulärt och laktat bildas sekundärt till en överproduktion av pyruvat och är inte liktydigt med cirkulationssvikt. 

Delirium, status epileptikus, maligna arytmier och cirkulationskollaps samt dödsfall har rapporterats efter massivt intag (>ca 10 g).

Provtagning / undersökningar

Vid allvarliga symtom följs elektrolyt- och syrabasstatus.

Kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Arytmiövervakning om stor dos (>6 g för vuxen) eller uttalade symtom.

Vid excitation, oro eller kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid uttalad sinus- eller supraventrikulär takykardi, ge metoprolol 2,5-5 mg iv till vuxna, upprepa vid behov. Även vid ventrikeltakykardi ges i första hand metoprolol. Vid terapiresistens ges lidokain i standarddos alternativt magnesium. Försiktighet med adrenrgika, överväg vasopressin vid hypotension.  RING GIC.

Hypokalemi korrigeras till nedre referensområdet.

Vid uttalade kräkningar ges serotonin(5HT3)receptorantagonist, t ex ondansetron (Zofran) 8 mg iv (barn 0,15-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid hematemes ges protonpumpshämmare, t ex omeprazol 20-40 mg iv till vuxna.

Hemodialys och/eller hemoperfusion kan i undantagsfall vara indicerad. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Lägsta toxiska dos är ca 20 mg/kg.

Till vuxna ger 1-2 g vanligen lindrig förgiftning, 3 g måttlig, 6 g allvarlig och 10 g mycket allvarlig förgiftningsbild.

Serumkoncentrationen av koffein saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter. Dessutom förekommer flera koffeininnehållande kombinationspreparat.

Kaffe (ca 100 mg/kopp), Coca cola och diverse "energidrycker". Via internet kan högkoncentrarat pulver och högdostabletter inköpas.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.