Träffyta för direktlänk till innehåll

Kodein

Sammanfattning

Symtom som vid opioid förgiftning med medvetandesänkning, mios och risk för andningsdepression. CNS-excitation och kramper förekommer framför allt hos barn. Antidot finns, naloxon.

Symtom / fynd

Symtomdebut inom första timmen efter intaget. Vanliga symtom är hudrodnad, mios, kräkning och ataxi. Risk för andningsdepression. CNS-excitation och kramper ses framförallt hos barn.
Kan ge histaminfrisättning med hudrodnand, klåda, ansiktsvullnad, urticaria.
Symtombilden kan vara atypisk eftersom kodein oftast förekommer som del i en blandintoxikation.

Provtagning / undersökningar

Vid svår förgiftning kontrolleras elektrolyt- och syrabasstatus, kreatinin, CK. Vid förgiftning med kombinationspreparat kontrolleras paracetamol eller salicylat.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och andning. När patienten varit symtomfri i 8 timmar kan den somatiska övervakningen avslutas.

Antidot i upprepade doser eller som infusion kan behövas. Missbrukare kan få akut abstinens framför allt om höga doser naloxon ges snabbt. Starta helst med en låg dos och titrera fram erforderlig dos.

Dosering naloxon, vuxna: Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges naloxon 0,04-0,4 mg iv. Till barn ges 0,01 mg/kg. Vid behov av kontinuerlig infusion starta med 2/3 av dosen som behövdes för att reversera de initiala symtomen/timme.

Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom ej återkommit.

Vätsketillförsel iv vid lågt blodtryck. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Antihistamin vid klåda, hudrodnad, urticaria, ansiktssvullnad.

Toxicitet / koncentrationer

Liknar morfin men har svagare effekt (1/12 av morfinets potens).

Stora individuella variationer. Toleransutveckling vid regelbundet intag.

Riskgrupper: Småbarn, gamla, patienter med njur- och leverpåverkan.

Urinanalys kan påvisa förekomst av opiater, men tillför inget i det akuta omhändertagandet.

Förekomst / preparat

Förekommer som ren substans endast i tablettform.

Kodein ingår även i ett flertal kombinationspreparat: Ardinex, Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Panocod, Treo comp, Spasmofen.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.