Träffyta för direktlänk till innehåll

Klozapin

Sammanfattning

Atypiskt neuroleptikum. I lindriga fall ses i sjunkande frekvens somnolens, takykardi, agitation, hypersalivation, ataxi och muskelhypotoni. Stor dos kan dessutom ge delirium, koma, kramper, i enstaka fall andningsdepression och ventrikeltakykardi. I svåra fall kan symtom kvarstå 3-4 dygn. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Symtomen kommer snabbt och alltid inom 4 timmar.

Agitation, somnolens, ataxi, nedsatt muskeltonus, urinretention. Hallucinationer i enstaka fall. Delirium beskrivet. Mydriasis. Koma och kramper. Extrapyramidala symtom är mer sällsynta än för traditionella neuroleptika.

Enstaka fall av andningsdepression. Hypersalivation speciellt hos barn, ibland även hypersekretion från luftvägarna.

Takykardi. Lågt blodtryck. Enstaka fall av AV-block II (Wenkebach) och ventrikeltakykardi.

Malignt neuroleptikasyndrom rapporterat som biverkan.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyt- och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Kol / ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Övervakning av cirkulation, andning (hypersalivering kan ge problem) och medvetandegrad. Om patienten fortfarande är symtomfri efter 4 timmar kan risken avskrivas. I svåra fall kan symtom kvarstå 3-4 dygn.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräckligt ges noradrenalin 0,05-0,5 mikrog/kg/min.

Ventrikeltakykardi behandlas i första hand med lidokain iv, 1 mg/kg som injektion efterföljt av infusion 2-4 mg/minut.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat vb.

Om profus hypersalivation är ett problem bör glycopyrron (Robinul) 0,2 mg iv prövas till vuxen.

Toxicitet / koncentrationer

Risk för allvarliga symtom hos vuxna som inte står på klozapin kan inträda om >700 mg intagits. Hos vuxna som behandlas med klozapin ökar toleransen något och risken för allvarliga symtom inträder om >1 g intagits. 2 g ger risk för mycket allvarlig förgiftning. Mer än 10 g har dock överlevts. Redan 50-200 mg har givit påtagliga symtom hos småbarn och obehandlade äldre personer.

Allvarliga fall är inte ovanliga men prognosen är god om intensivvårdsresurser utnyttjas hos dessa.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.