Träffyta för direktlänk till innehåll

Klorzoxazon

Sammanfattning

Relativt atoxiskt centralt verkande muskelavslappnande medel. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Yrsel, illamående, diarré och muskelrelaxation. Stora doser medför framför allt lätt-måttlig CNS-depression.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning ej indicerad. Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Övervakning av medvetandegrad.

Symtomatisk behandling.

Toxicitet / koncentrationer

Toxiciteten är låg. Inga kända dödsfall.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Förekommer i kombinationspreparat (Paraflex comp) med acetylsalicylsyra och dextropropoxifen/kodein. Kombinationspreparat avregistrerade i Sverige.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.