Träffyta för direktlänk till innehåll

Klorprotixen

Sammanfattning

Klorprotixen är ett neuroleptikum tillhörande gruppen tioxantenderivat. Olika grader av CNS-depression dominerar förgiftningsbilden. Kramper förekommer. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Symtom inom 1-2 timmar. Olika grader av CNS-depression dominerar förgiftningsbilden. Mios. Kramper, som hos medvetandesänkt kan vara fördröjda 10-12 timmar.  Hypotension kan debutera efter flera timmar. Sinustakykardi. Förlängd QT-tid, breddökade QRS-komplex förekommer. Ventrikulära arytmier är ovanligt men kan förkomma vid massiv dos. Extrapyramidala symtom, eventuellt med sen debut. Urinretention.

Provtagning / undersökningar

Vid allvarlig förgiftning kontrolleras syra-basstatus, elektrolyter och vätskebalans. Upprepade temperaturkontroller. Vid risk för rabdomyolys även CK, myoglobin och njurfunktionsprover.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikelsköljning kan vara motiverat vid stora doser. 

Speciell uppmärksamhet på medvetandegrad, kramper och cirkulation. Diagnostiskt EKG. Arytmiövervakning i minst 12 timmar vid EKG-påverkan (förutom sinustakykardi) eller uttalad CNS-depression. Det är osannolikt att en patient utan CNS-depression får hjärtarytmier.

Om patienten varit helt opåverkad i 4 timmar efter tablettintaget behövs ingen fortsatt observation.

Vid kramper ges diazepam 10-20 mg (barn 0,1-0,2 (-0,5) mg/kg). Vid terapisvikt eller upprepade krampanfall kan tillägg av propofol ges.

Vid lågt blodtryck ges vätskesubstitution till adekvat fyllnadsgrad. Därefter vid behov noradrenalin 0,05-0,5 mikrogram/kg/min och ev dobutamin 5-20 mikrogram/kg/min.

Sinustakykardi är vanligt men kräver i regel ingen behandling.

Extrapyramidala symtom behandlas med biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) im eller långsamt iv, vid behov upprepat efter 30 min. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Toxicitet / koncentrationer

Vuxna

< 550 mg. Ingen-lindrig förgiftning (ingen eller lätt medvetandesänkning och lindrig takykardi).

600-1500 mg. Medelsvår förgiftning med symtom som somnolens, medvetslöshet  takykardi, miotiska pupiller. Enstaka fall med kramper, måttligt blodtrycksfall .

> 3000 mg. Allvarlig förgiftning (djup medvetslöshet, upprepade kramper och allvarlig cirkulationspåverkan).

Förekomst / preparat

Tablett.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.