Träffyta för direktlänk till innehåll

Klorokinfosfat

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Antireumatikum och antimalariamedel. Uttalad membranstabiliserande effekt och mycket hög hjärttoxicitet. Redan inom första timmen kan livshotande arytmier och kramper uppträda. Irritabilitet och oro föregår ofta cirkulationsstillestånd, men patienten kan också ha varit helt symtomfri dessförinnan. Uttalad hypokalemi kan ses tidigt. Diazepam i högdos och adrenalin kan vara livräddande.

Symtom / fynd

Symtomen kommer snabbt, inom 1-3 timmar. Dåsighet, synstörningar, tinnitus, huvudvärk, illamående och kräkningar är vanliga symtom.

Vid allvarlig förgiftning med cirkulationspåverkan tillkommer snabbt koma, kramper och andningsdepression. Breddökade QRS-komplex, maligna arytmier och kardiogen chock. Lung- och hjärnödem. Uttalad hypokalemi som korrelerar till förgiftningens svårighetsgrad. Metabolisk acidos. Risk för hypoglykemi.

Vid svår förgiftning finns risk för livshotande lungpåverkan av oklar genes några dygn efter akutskedet.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG

Elekrolyter, syrabasstatus, blodsocker.

Klorokinkoncentrationen i blod korrelerar med de kliniska symtomen, men kan inte användas för att styra behandlingen (svar fås efter något dygn).

Övervakning / behandling

Ge kol snarast. Därefter ventrikelsköljning om befogat och ny dos kol. Om blodtrycket är lägre än 100 mmHg eller hjärtfrekvensen är lägre än 80 påbörjas högdos adrenalininfusion innan patienten intuberas och sköljs. Dosering: 0,25 mikrog/kg/min initialt, därefter ökas dosen med 0,25 mikrog/kg/min tills önskad effekt.

Misstanke om klorokinförgiftning bör alltid föranleda arytmiövervakning i minst 6 timmar. Vid hjärtpåverkan utsträckes observationstiden till minst 24 timmar efter EKG-normalisering.

Vid hjärtpåverkan ges högdos diazepam 2 mg/kg iv under 30 min efterföljt av infusion 2 mg/kg/dygn under 1-2 dygn (diazepam motverkar klorokinets hjärttoxicitet). Respiratorbehandling krävs i regel. Oftast även adrenalininfusion, dosering se ovan.

Diazepam ges också profylaktiskt till opåverkad patient som intagit 6,4 g klorokinfosfat eller mer och som kommer till sjukhus inom 2-3 timmar. RING GIC. Vid barntillbud RING GIC.

Adrenalin insätts om blodtrycket är lägre än 100 mmHg eller om QRS-durationen är tydligt förlängd. Dosering, se ovan.

Hypokalemin bör korrigeras försiktigt under noggrann kontroll av serumvärdet. Risk för reboundfenomen och arytmier i senare skede. RING GIC.

Vid breddökade QRS-komplex, AV-block, VT eller VF ges omedelbart 200 ml (vuxna) natriumbikarbonat 50 mg/ml under 10-15 minuter. RING GIC.

Iaktta stor restriktivitet med el-konvertering och antiarytmika. Vid VT, VF, Torsades de pointes: Magnesiumsulfat 10 mmol iv under några minuter. Därefter 1-6 mmol/tim som infusion. Barn ges 0,2 mmol/kg som infusion under 20 min efterföljt av 0,1 mmol/kg/tim (S-Mg följes, ska ligga i intervallet 1.5-2,5 mmol/l).

Vid cirkulationsstillestånd bör A-HLR ges under lång tid (timmar). Extrakorporeal cirkulation bör övervägas. RING GIC.

Fosfodiesterashämmare och glukagon kan prövas vid refraktär kardiogen chock. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

32 mg/kg till vuxna kan ge symtom.

Över 3,2 gram till vuxna - måttlig förgiftning.

Över 6,4 gram till vuxna - allvarlig förgiftning.

Barn och yngre tonåringar är känsligare. 20-25 mg/kg har givit svår förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.