Träffyta för direktlänk till innehåll

Klonidin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Alfa-adrenerg stimulerare med centrala och perifera effekter. Minskar sympatikusutföldet från CNS med åtflöjande kärldilatation och sänkt blodtryck. Dock kan initial fas med alfareceptromedierad kärlkontraktion förekomma.

Lågt blodtryck, bradykardi, andningsdepression och CNS-depression är viktigaste symtom vid överdosering.

Behandlingen är i första hand symtomatisk, men antidotbehandling med naloxon kan ha gynnsam effekt hos en del patienter.

Symtom / fynd

Efter iv tillförsel och vid intag av stor peroral dos kan initialt en blodtrycksstegring förekomma.

Typiska symtom är annars blodtrycksfall, bradykardi och bradyarytmier (AV-block av olika grad), mios, sänkt medvetandegrad och andningsdepression (framför allt hos barn). Hypotermi och kramper är mer ovanliga symtom.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Atropin ges iv före ventrikelsköljning pga ökad risk för bradykardi vid vagusstimulering.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation.

Arytmiövervakning.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv.  Om otillräcklig effekt ges infusion av noradrenalin (0,05-0,5 µg/kg/min).

Vid bradykardi och AV-block ges i första hand atropin iv. Om otillräcklig effekt eller om upprepade doser krävs, kan infusion av isoprenalin (0,05-1,0 µg/kg/min) vara att föredra. Överväg pacemaker om farmaka inte hjälper.

Vid andningsdepression kan naloxon 0,4 mg iv (barn 0,01 mg/kg) prövas i upprepade doser tills effekt (i regel krävs betydligt större doser än vid opiatpåverkan). RING GIC. Naloxon kan även påverka medvetandegrad och cirkulation gynnsamt.

Vid kraftig blodtrycksstegring (ovanligt) ev korverkande preparat som nitroglycerin (0,5-10 µg/kg/min; börja med lägsta dos och höj vb med 0,5 µg/kg/min till önskad effekt).

Kramper behandlas med diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Till småbarn har 0,1 mg varit lägsta toxiska dos. Doser över 0,2-0,3 mg har givit allvarlig förgiftning hos barn.

Hos vuxna bedöms peroralt intag av 5 mg ge måttlig, 8 mg allvarlig och 25 mg mycket allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Oral lösning,  injektionsvätska och tabletter.

Klonidin i beredning som ögondroppar (ej registrerat i Sverige) har även använts kriminellt som "drog i drink".

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.