Träffyta för direktlänk till innehåll

Klometiazol

Sammanfattning

Varierande grad av CNS-depression. Vid koma även risk för andningsdepression, lågt blodtryck och hypotermi. Hypersekretion från luftvägarna är typiskt. Snabb symtomdebut. Medvetslöshet kan vid stor dos bestå i över ett dygn. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Symtomen debuterar vanligen inom en timme. Samtidigt etanolintag ökar toxiciteten. Varierande grad av CNS-depression utgör huvudsymtomet. Vid koma även risk för andningsdepression, lågt blodtryck och hypotermi. Hypersekretion från luftvägarna är typiskt. Medvetslöshet kan vid stor dos kvarstå över ett dygn.

Provtagning / undersökningar

Vid svår förgiftning (koma) kontrolleras blodsocker, CK, elektrolyt- och syrabasstatus samt kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av andning, blodtryck och medvetandegrad. Om inga symtom uppkommit 4 timmar efter intaget kan övervakningen avslutas.

Vid lågt blodtryck ges vätska intravenöst. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid ökad salivering/bronksekretion, ge glycopyrron (Robinul) 0,2-0,4 mg iv till vuxna.

Toxicitet / koncentrationer

7,5-9 g ger vanligen måttlig förgiftning hos vuxna.

Serumkoncentrationen har ej betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Kapslar och oral lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.