Träffyta för direktlänk till innehåll

Kinidin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Kinidin är ett klass IA antiarytmikum med membranstabiliserande och antikolinerg effekt. Vid överdosering ses typiskt breddökade QRS-komplex och förlängd QT-tid. Överhängande risk för livshotande arytmier, hjärtsvikt och kramper. Behandlingen är symtomatisk inkluderande natriumbikarbonat vid breda QRS-komplex.

Symtom / fynd

Fördröjd symtomutveckling förekommer pga bildning av durettkonglomerat i ventrikeln. Vid svår förgiftning kan symtomen kvarstå i 48 timmar.

Illamående, kräkningar och diarré är vanligt. "Cinchonism" = tinnitus, hörselnedsättning, yrsel, synstörningar och huvudvärk ses främst vid kronisk toxicitet men kan förekomma även akut. Koma, kramper och andningsdepression i svåra fall. Måttlig metabolisk acidos och hypokalemi.

Gradvis ökande hjärtsvikt till kardiogen chock vid massivt intag. Förlängd PQ- och QT-tid samt breddökade QRS-komplex. Risk för livshotande arytmier inklusive Torsade de pointes.

Provtagning / undersökningar

Upprepade diagnostiska EKG.

Vid allvarliga symtom kontrolleras elektrolyt- och syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Antikolinerg effekt och hög toxicitet motiverar ofta VSK / kol även i något sent skede. Pga depotberedningen ges ytterligare en dos kol efter 2-4 timmar.

Arytmiövervakning under minst ett dygn. Intensivvård inklusive CVK, artärkateter och ekokardiografi i allvarliga fall.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt eller upprepade krampanfall kan propofol ges.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan är tillförsel av extra natrium och höjning av blodets pH gynnsamt. Ge därför vid sådana symtom initialt 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml iv (vuxna) under 10 minuter och RING GIC. Se Speciella åtgärder: Behandling vid breddökade QRS.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid uttalad bradykardi prövas atropin 0,5 mg iv. Om otillräckligt ges isoprenalininfusion (0,05-1 mikrog/kg/min). Transvenös pacemaker kan bli nödvändig.

Vid ventrikeltakykardi ges lidokain (Xylokard). Till vuxna iv bolus om 1 mg/kg följd av infusion 2-4 mg/min under 12 timmar. Alternativt ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium). Till vuxna iv bolus om 10 mmol under 2 minuter följd av infusion 1-6 mmol/tim under 6-12 timmar.

Vid Torsade de pointes ges isoprenalin iv. Börja med 0,05 mikrog/kg/min och höj dosen vid behov med 0,05 var 5:e minut till önskad effekt. Magnesiumsulfat iv (se dosering ovan) är ett alternativ. RING GIC. Se Specilella åtgärder: Handläggning vid förlängd QT-tid.

Övriga antiarytmika och elektrokonvertering kan orsaka förvärrade arytmier och ska därför endast användas på vitalindikation.

Vid hjärtstopp rekommenderas långvarig A-HLR. Extrakorporeal cirkulation bör övervägas.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av >1 g kan förväntas ge symtom hos vuxna. Doser över 4 g har givit mycket allvarlig förgiftning hos vuxna i flera fall.

Terapeutisk koncentration = 3-18 mikromol/l, hjärtpåverkan framträder vid ca 40 mikromol/l.

Förekomst / preparat

Avregistrerat som läkemedel i Sverige

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.