Träffyta för direktlänk till innehåll

Kat

Sammanfattning

Löv, grenar och stjälkar av katplantan (Catha edulis) innehåller katinon. Om växtdelarna skördas och torkas omvandlas katinon till de mindre aktiva substanserna katin (norpseudoefedrin) och norefedrin. Denna omvandling sker inom några dagar - en vecka.

Katinon liknar amfetamin, såväl till effekt som till kemisk struktur.

Derivat av katinon, sk syntetiska katinoner, är vanligt förekommande som missbruksmedel. Exempel är mefedron och MDPV (se separata dokument)

Symtom / fynd

Symtomen kommer vanligtvis snabbt, inom 20 minuter men kan vara i flera timmar. De är i regel lindriga som oro, tremor, hyperaktivitet, insomningssvårigheter, takykardi och lätt förhöjt blodtryck. 

Mer sällan utvecklas allvarliga symtom liknande dem vid svår förgiftning med amfetamin, t.ex. psykotiska symtom, agitation, uttalad takykardi, myokardischemi eller uttalad hypertension.

Leverpåverkan, ibland uttalad, kan förekomma vid kroniskt missbruk.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG

Blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin, ev infarktmarkörer och leverstatus.

Övervakning / behandling

Kol ges om mindre än 2-3 timmar förflutit. Ventrikelsköljning är sällan indicerad då patienten i regel kommer in sent, men utförs i tidigt skede efter intag av toxisk dos. Kräksirap ska inte användas.

Arytmiövervakning om patienten uppvisar allmänsymtom.

Följ blodtryck, puls och kroppstemperatur.

Vid hyperaktivitet, oro, takykardi, kramper och feber ges bensodiazepiner - höga och upprepade doser kan behövas. Haloperidol kan prövas i andra hand vid psykotiska reaktioner och agitation som inte viker på bensodiazepiner.

Intravenös vätsketillförsel.

I de fall allvarlig förgiftning utvecklas gäller dessutom följande:

Vid hypertermi ska avkylning ske skyndsamt. Generös sedering med bensodiazepiner är väsentligt, dessutom rehydrering med kalla vätskor (+5º C). Om det inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och extern avkylning. OBS depolariserande muskelrelaxantia bör undvikas. RING GIC.

Bensodiazepiner har god effekt även mot uttalad takykardi, bröstsmärtor och högt blodtryck. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare är kontraindicerade, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av ca 2 dussin färska blad gav i en fallbeskrivning upphov till måttlig pulsfrekvens- och blodtrycksstegring, mani och grandliosa vanföreställningar. Symtomen kom inom en timme efter förtäring och klingade av inom de följande fem timmarna.

Förekomst / preparat

Catha edulis (växten), kat / khat (skördade växtdelar), katinonkapslar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.