Träffyta för direktlänk till innehåll

Kat

Sammanfattning

Löv, grenar och stjälkar av katplantan (Catha edulis) innehåller katinon. Om växtdelarna skördas och torkas omvandlas katinon till de mindre aktiva substanserna katin (norpseudoefedrin) och norefedrin. Denna omvandling sker inom några dagar - en vecka.

Katinon liknar amfetamin, såväl till effekt som till kemisk struktur.

Derivat av katinon, sk syntetiska katinoner, är vanligt förekommande som missbruksmedel. Exempel är mefedron och MDPV (se separata dokument)

Symtom / fynd

Symtomen kommer vanligtvis snabbt, inom 20 minuter men kan vara i flera timmar. De är i regel lindriga som oro, tremor, hyperaktivitet, insomningssvårigheter, takykardi och lätt förhöjt blodtryck. 

Mer sällan utvecklas allvarliga symtom liknande dem vid svår förgiftning med amfetamin, t.ex. psykotiska symtom, agitation, uttalad takykardi, myokardischemi eller uttalad hypertension.

Leverpåverkan, ibland uttalad, kan förekomma vid kroniskt missbruk.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG

Blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin, ev infarktmarkörer och leverstatus.

Övervakning / behandling

Kol ges om mindre än 2-3 timmar förflutit. Ventrikelsköljning är sällan indicerad. 

Arytmiövervakning om patienten uppvisar allmänsymtom.

Följ blodtryck, puls och kroppstemperatur.

Vid hyperaktivitet, oro, takykardi, kramper och feber ges bensodiazepiner - höga och upprepade doser kan behövas. Olanzapin kan prövas vid psykotiska reaktioner och agitation som inte viker på bensodiazepiner.

Intravenös vätsketillförsel.

I de fall allvarlig förgiftning utvecklas gäller dessutom följande:

Vid hypertermi ska avkylning ske skyndsamt. Generös sedering med bensodiazepiner är väsentligt, dessutom rehydrering med kalla vätskor (+5º C). Om det inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och extern avkylning. OBS depolariserande muskelrelaxantia bör undvikas. RING GIC.

Bensodiazepiner har god effekt även mot uttalad takykardi, bröstsmärtor och högt blodtryck. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare är kontraindicerade, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av ca 2 dussin färska blad gav i en fallbeskrivning upphov till måttlig pulsfrekvens- och blodtrycksstegring, mani och grandliosa vanföreställningar. Symtomen kom inom en timme efter förtäring och klingade av inom de följande fem timmarna.

Förekomst / preparat

Catha edulis (växten), kat / khat (skördade växtdelar), katinonkapslar.