Träffyta för direktlänk till innehåll

Karisoprodol

Sammanfattning

Centralt muskelrelaxerande verkan med svag analgetisk, antipyretisk och antikollinerg effekt. Symtombilden domineras av en ospecifik CNS-depression. Blodtrycksfall pga kärldilatation och myokarddepression kan komma hastigt. Kramper kan förekomma både i tidigt skede och i uppvakningsfasen. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Symtomdebut inom en timme. Vid stor dos kan medvetandesänkning kvarstå mer än ett dygn.

Somnolens, yrsel, huvudvärk, ataxi, dyskinesier, hyperreflexi, tremor, uttalad muskelrelaxation, nystagmus, fixerade ljusstela pupiller, djup medvetslöshet, kramper.

Andningsdepression vid stora doser.

Takykardi. Blodtrycksfall (kärldilatation och myokarddepression) kan komma plötsligt även hos ytligt medvetslös patient. Arytmier, lungödem.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, elektrolyter, blodsocker, kreatinin.

Övervakning / behandling

Kol / ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Övervakning med avseende på medvetandegrad, cirkulation och andning.

Vid lågt blodtryck startas vätsketillförsel. Kontrollera om möjligt fyllnadstryck och hjärtfunktion (CVK och ekokardiografi). Ge kristalloider till adekvat fyllnad. Om kvarstående hypotension påbörja dobutamininfusion 5-20 mikrog /kg/min och/eller noradrenalininfusion 0,05-0,5 mikrog/kg/min. RING GIC.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv till vuxen (barn: 0,1 - 0,2 mg/kg iv)
initialt och upprepat vb.

Toxicitet / koncentrationer

4-5 g till vuxna ger vanligen måttliga symtom. Mer än 8-9 g till vuxna kan förväntas ge allvarliga symtom.

God prognos om intensivvårdsresurser utnyttjas i de svårare fallen men dödsfall finns beskrivna.

Förekomst / preparat

Avregistrerat som läkemedel i Sverige. Finns även som kombinationspreparat med paracetamol och koffein (Somadril comp).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.