Träffyta för direktlänk till innehåll

Isoxazolhaltiga svampar

Sammanfattning

Toxinerna är isoxazoler som ibotensyra, muskimol och muskazon. De finns i röd flugsvamp (Amanita muscaria), panterfläckig flugsvamp (Amanita pantherina) och brun flugsvamp (Amanita regalis).

Dessa toxiner fungerar som falska transmittorsubstanser i CNS (Glutamat och GABA) och ger CNS-excitation omväxlande med CNS-depression. Muskarin i mycket låg halt kan förekomma och kolinerga symtom har observerats i enstaka fall.

Behandlingen är symtomatisk och syftar till att dämpa en ofta extrem CNS-excitation och psykomotorisk oro.

Symtom / fynd

Symtomen debuterar inom 30 - 90 minuter, når sitt maximum efter ca 3 timmar och klingar av efter 8 - 24 timmar.

Illamående och kräkningar förekommer men inte alltid.

Dominerande är psykiska symtom som berusning, eufori, yrsel, ataxi och slöhet omväxlande med psykomotorisk oro, förvirring, ångest, hallucinationer och vanföreställningar. CNS-excitationen kan bli extrem och patienten våldsam. Snabba svängningar mellan upprymdhet, ångest och sedering. Muskelryckningar, muskelfascikulationer, medvetslöshet och kramper (ffa hos barn).

Takykardi, mydriasis och urinretention förekommer, men även svettningar, salivation, ökat tårflöde, mios och bradykardi.

Intrycket är att panterfläckig flugsvamp ger uttalad CNS-depression och kramper oftare än röd flugsvamp där psykomotorisk oro, vanföreställningar och hallucinationer överväger.

Provtagning / undersökningar

Sällan indicerat. Vb blodstatus, elektrolyter, kreatinin, CK.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikelsköljning görs ev om patienten kommer in tidigt, före symtomdebuten. Åtgärden blir därför sällan aktuell.

Övervakning i lugn, avskärmad miljö.

Vid oro, agitation, ångest och kramper ges i första hand bensodiazepiner, t ex diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Stora doser behövs ofta. Om otillräcklig effekt och kvarstående CNS-excitation med ffa vanföreställningar och hallucinationer kan komplettering ske med förslagsvis haloperidol eller klorpromazin.

Toxicitet / koncentrationer

Data saknas.

Förekomst / preparat

Panterfläckig flugsvamp har förväxlats med bl a stolt fjällskivling. Röd flugsvamp förväxlas sällan med matsvamp, utan förgiftningarna är i regel avsiktliga (missbrukssyfte).

Panterfläckig flugsvamp och röd flugsvamp visas på Giftinformationscentralens hemsida:

www.giftinformation.se

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.