Träffyta för direktlänk till innehåll

Isosorbidmononitrat

Sammanfattning

Vasodilaterande effekt. Stor individuell variation i känslighet. Toleransutveckling förekommer. Huvudrisken vid överdosering är snabbt påkommen blodtryckssänkning och behandlingen inriktas på att stabilisera blodtrycket.

Symtom / fynd

Symtom kan uppkomma inom några få minuter om tabletterna tuggats och inom någon timme om tabletterna  svalts hela.

Blodtrycksfall pga kärldilatation. Svimning. Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, flush och takykardi.

Kan teoretiskt ge upphov till methemoglobinemi. Dock är risken för behandlingskrävande sådan mycket låg även vid intag av massiv dos.

Provtagning / undersökningar

Vid cyanos kontrolleras methemoglobinvärdet.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av cirkulationen och då främst blodtrycket.

Om patienten varit helt symtomfri under 3 timmar efter tablettintag, respektive 12 timmar för depotpreparat kan övervakningen avslutas. Om symtom fortsatt övervakning till symtomfrihet.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv. Om otillräcklig effekt ges infusion noradrenalin, 0,05 mikrog/kg/min, ökas efter behov med 0,05 mikrog/kg/min var 5:e-10:e minut.

Vid ev behandlingskrävande methemoglobinemi ges metyltionin 1-2 mg/kg långsamt iv.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell variation. Toleransutveckling.

Alkohol och antihypertensiva läkemedel kan potentiera den toxiska effekten genom vasodilatation.

Förekomst / preparat

Tablett och depotpreparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.