Träffyta för direktlänk till innehåll

Isopropylalkohol

Sammanfattning

Isopropylalkohol ger berusning och har 2-3 ggr starkare CNS-deprimerande effekt än etanol. Åtföljande andningsdepression utgör den största risken. Denna alkohol är också irriterande på slemhinnor varför kräkningar och buksmärtor är vanliga. Hematemes och melena kan förekomma. Lågt blodtryck vid svår förgiftning. Acetondoft (isopropylalkohol metaboliseras till aceton). Antidot saknas. Hemodialys kan i undantagsfall bli aktuell.

Symtom / fynd

Berusad patient med acetondoft i utandningsluften. Pupillstorleken kan variera, mios vanligt. Huvudvärk, yrsel, förvirring, ataxi.

Illamående, kräkningar som kan vara blodtillblandade, buksmärtor samt melena.

Vid större dos CNS-depression med risk för åtföljande andningspåverkan, ofria luftvägar samt aspiration. Lågt blodtryck.

Provtagning / undersökningar

Hb, EVF, elektrolyter, blodsocker, syrabasstatus.

Isopropanol och etanol i serum. Alkometer för analys av utandningsluften kan inte skilja mellan etanol, isopropylalkohol och metanol. Etylenglykol ger inget utslag.

Aceton i serum och urin.

Övervakning / behandling

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning tills patienten nyktrat till.

Om patienten är kronisk alkoholmissbrukare, ge tiamin (Betabion 50 mg/ml) 100 mg iv.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. Ring GIC.

Hemodialys är effektivt men mycket sällan indicerat. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell variation. Toxisk dos är ca 1 ml/kg av 70%-ig lösning.

>8 mmol/l (0,5 promille) ger vanligen symtom.

>20 mmol/l (1,2 promille) ger ofta medvetslöshet.

Dålig korrelation mellan serumkoncentrationen och graden av symtom.

Förekomst / preparat

Huddesinfektionsmedel, fönsterputsmedel, spolarvätska, gel för handdesinfektion.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.