Träffyta för direktlänk till innehåll

Isoniazid

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Isoniazid i överdos blockerar syntesen av pyridoxin i CNS och reducerar därmed GABA-nivåerna. Kramptröskeln sänks och svåra generella kramper med åtföljande, uttalad laktacidos är huvudsymtom vid överdosering. Leverns nedbrytning av laktat hämmas också.

Behandlingen är dels symtomatisk, dels specifik med tillförsel av pyridoxin som antidot.

Symtom / fynd

Symtomen kommer relativt snabbt, inom 30 minuter - 3 timmar.

Vid lindrig förgiftning ses illamående och kräkningar, yrsel, tinnitus, ataxi, ökad ljuskänslighet, takykardi (bradykardi har observerats i sällsynta fall) och hyperreflexi. Även hallucinationer och feber kan förekomma.

Vid allvarlig förgiftning tillkommer CNS-depression, upprepade generella kramper och uttalad metabolisk acidos (laktacidos). Kramperna kan ge rabdomyolys och sekundär njursvikt. Andra allvarliga symtom är arytmier, lågt blodtryck, andningsinsufficiens pga upprepade kramper, leverpåverkan och hypertermi.

Även mydriasis, tremor, parestesier, perifer neuropati (ev med viss fördröjning), periorbitala myoklonier, rubbningar i elektrolytbalansen och hyperglykemi har observerats.

Provtagning / undersökningar

Syrabas-, elektrolyt-, lever- och njurstatus. Följ laktatnivåerna i serum. CK, myoglobin i serum och urin, blodsocker. Följs kroppstemperaturen.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Följ kroppstemperatur och laktatnivåer.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. Om patienten varit besvärsfri under sex timmar är risken för förgiftning liten.

Pyridoxin ges både vid kramper och profylaktiskt som iv infusion under 30 minuter i spädning med sterilt vatten 1+4 (för att minska kärlretningen).
Dosering:
Vid känd dos isoniazid och oavsett symtom: Samma mängd pyridoxin i gram som intagen mängd isoniazid i gram.
Vid okänd förgiftningsdos och symtomfrihet: 2-3 g pyridoxin iv som profylax.
Vid okänd dos och kramper: 5 g pyridoxin iv till vuxna. Till barn ges 70 mg pyridoxin/kg kroppsvikt. Dosen uppreas om nya kramper uppkommer senare i förloppet.

Om kramper kvarstår trots pyridoxintillförsel och acidoskorrketion ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt, RING GIC

Korrigera acidos och elektrolyrubbningar.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 µg/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 µg/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Upprätthåll en god diures. Under vissa betingelser kan hemodialys vara befogat. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

>15-20 mg/kg lindrig/måttlig förgiftning, kramper kan förekomma
>35-40 kg/kg måttlig/allvarlig förgiftning, kramper är regel
> 80 mg/kg allvarlig och potentiellt letal förgiftning

900 mg till 20 månaders barn gav allvarlig intoxikation med kramper och acidos. 3 g till 15-åring gav allvarlig och 5 g till 15-åring letal intoxikation.

Förekomst / preparat

Tabletter. Även i flera kombinationspreparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.