Träffyta för direktlänk till innehåll

Isoniazid

Sammanfattning

Isoniazid i överdos blockerar syntesen av pyridoxin i CNS och reducerar därmed GABA-nivåerna. Kramptröskeln sänks och svåra generella kramper med åtföljande laktacidos är huvudsymtom vid överdosering. Konfusion och/eller medvetandesänkning kan också vara en reversibel förgiftningseffekt.

Hörnstenen i behandlingen är tillförsel av antidoten pyridoxin i adekvat dos. Bensodiazepiner och/eller barbiturater kan potentiera den kramplösande effekten av pyridoxin, men fungerar inte ensamma vid etablerad allvarlig förgiftning.

Symtom / fynd

Symtomen kommer relativt snabbt, inom 30 minuter - 2 timmar.

Vid lindrig förgiftning ses illamående och kräkningar, yrsel, tinnitus, ataxi, ökad ljuskänslighet, takykardi (bradykardi har observerats i sällsynta fall) och hyperreflexi. Även hallucinationer och feber kan förekomma.

Vid allvarlig förgiftning tillkommer CNS-depression, upprepade generella kramper och uttalad metabolisk acidos (laktacidos). Kramperna kan ge rabdomyolys och sekundär njursvikt. Andra allvarliga symtom är arytmier, lågt blodtryck, andningsinsufficiens pga upprepade kramper, leverpåverkan och hypertermi.

Även mydriasis, tremor, parestesier, perifer neuropati (ev med viss fördröjning), periorbitala myoklonier, rubbningar i elektrolytbalansen och hyperglykemi har observerats.

Provtagning / undersökningar

Syrabas-, elektrolyt-, lever- och njurstatus. Följ laktatnivåerna i serum. CK, myoglobin i serum och urin, blodsocker. Följ kroppstemperaturen.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol bör användas restriktivt pga. den stora kramprisken. Kan övervägas hos asymtomatiska patienter i tidigt skede eller till patienter som redan är intuberade (Ring GIC).

Följ kroppstemperatur och laktatnivåer.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. Om patienten varit besvärsfri under sex timmar är risken för förgiftning liten.

Pyridoxin ges vid kramper eller medvetandepåverkan, samt profylaktiskt till asymtomatiska patienter som inkommit inom två timmar efter förgiftning.

Dosering:

Vid pågående kramper/ medvetandepåverkan: Barn och vuxna ges Pyridoxin 70 mg/kg (max 5 g) som infusion under 10 minuter. Upprepas vid behov (se nedan).

Asymtomatisk patient som inkommer inom 2 timmar: Barn och vuxna ges Pyridoxin 70 mg/kg (max 5 g) som infusion under 30 minuter. Upprepas vid behov (se nedan).

Pyridoxin injektionsvätska bör spädas i glukos 5 % (minst 1:4) för att minska kärlretning. Fem gram är tillräcklig dos i de flesta fall, men en tumregel är att använda samma dos Pyridoxin i gram som dosen isoniazid som intagits vid förgiftningstillfället. Vid känd isoniaziddos överstigande 5 g kan Pyridoxindosen behöva ökas och doser Pyridoxin på 25–30 g har i svåra fall givits utan biverkningar (Ring GIC).

Vid pågående kramper ges samtidig behandling med diazepam 5-10 mg (barn 0,1–0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt, RING GIC

Korrigera acidos och elektrolyrubbningar.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 µg/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 µg/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Upprätthåll en god diures. Under vissa betingelser kan hemodialys vara befogat. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

>15-20 mg/kg lindrig/måttlig förgiftning, kramper kan förekomma
>35-40 kg/kg måttlig/allvarlig förgiftning, kramper är regel
> 80 mg/kg allvarlig och potentiellt letal förgiftning

900 mg till 20 månaders barn gav allvarlig intoxikation med kramper och acidos. 3 g till 15-åring gav allvarlig och 5 g till 15-åring letal intoxikation.

Förekomst / preparat

Tabletter. Även i flera kombinationspreparat.