Träffyta för direktlänk till innehåll

Intravenös injektion av upplösta tabletter

Sammanfattning

Vid intravenös injektion av upplösta tabletter och kapslar är beredningen oftast osteril. Därigenom kan, utöver preparatets egeneffekter, även akuta pyrogena reaktioner utlösas och dessutom kan sepsis tillstöta. Vid långvarig, upprepad administrering av detta slag finns risk för permanenta lungskador.

Symtom / fynd

I anslutning till iv injektion av upplösta tabletter är de vanligaste symtomen orsakade av preparatets egeneffekter (t ex mios om opiatpreparat och mydriasis om centralstimulantia). Dessutom kan en pyrogen reaktion tillstöta med feber och stegrade inflammationsparametrar. Risk finns även för sepsis, DIC och hemolytisk anemi. Vanliga symtom är frossa, diffusa smärtor i kroppen, huvudvärk, ledvärk och takykardi. Leukocytos och stegrat CRP förekommer.

Förekomsten av olösta utfyllnadsmaterial, bindemedel och plastliknande bärarmaterial gör att främmandekropps-granulom kan bildas vid injektionsstället och i lungorna. Utveckling av granulom i lungorna sker i regel först efter flera års upprepade injektioner.

Lungröntgen kan hos personer med upprepat missbruk av detta slag avslöja interstitiella infiltrat samt förändringar i hilusområdet. Vid utbredda skador kan pulmonell hypertension och cor pulmonale utvecklas.

Provtagning / undersökningar

Vid ankomsten tas blodgaser, blodstatus, CRP och elektrolyter.

Vid feber tas nytt CRP samt blododlingar före utskrivningen.

Lungröntgen övervägs vid långvarigt missbruk av detta slag samt vid symtom från andningsorganen.

Övervakning / behandling

Patienter med symtom övervakas tills symtomen klingat av.

Följ kroppstemperatur, puls, blodtryck, andningsfrekvens och syresättning.

Arytmiövervakning vid uttalade allmänsymtom.

Behandlingen är symtomatisk. Syrgas ges efter behov. Vid obstruktivitet ges bronkodilatantia.

Antibiotika med brett spektrum ges vid tecken på infektion efter det att blododlingar tagits.

Patienten bör vid utskrivningen uppmanas att uppsöka sjukvården om symtom återkommer.

Toxicitet / koncentrationer

Ej relevant.

Förekomst / preparat

De preparat som förekommer oftast är metylfenidat och buprenorfin.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.