Träffyta för direktlänk till innehåll

Insulin

Sammanfattning

Huvudriskerna efter överdos är hypoglykemi och hypokalemi. Särskilda riskgrupper utgör icke-diabetiker, personer etylmissbruk eller med njur- eller leversvikt. Tidsförloppet (symtomdebut och förgiftningsduration) varierar mycket beroende på bl a insulintyp och dos. Alla överdoseringar i självskadande syfte är intensivvårdsfall. Neurologiska sequele kan bli följden, men prognosen är god om behandling med intravenös glukostillförsel och eventuell kaliumsubstitution påbörjas i tid.

Symtom / fynd

Symtomdebuten varierar mycket beroende på bl a insulintyp, dos och administreringssätt. Vid subkutan injektion av snabbverkande insulin insätter effekten inom ca 30 minuter, medan den med långverkande insulin kan dröja flera timmar. Förgiftningsdurationen är också varierande. Vid subkutan injektion av stor dos långverkande insulin sitter effekten i under flera dygn.

Första tecknen på hypoglykemi är hunger, illamående och salivation ("insulinkänningar", beror på vaguspåslag). När blodsockret sjunkit ytterligare uppkommer svettningar, blekhet, tremor, mydriasis, ångest, agitation, motorisk oro, takykardi och hypertoni (beror på sekundärt sympatikuspåslag). Därefter finns risk för att konfusion, medvetslöshet och generella kramper utvecklas pga glukosbrist i CNS. Neurologiska sequele kan då bli följden om inte behandling sätts in snabbt.

Ökad insulinhalt i blodet leder också till ett ökat intracellulärt kaliumupptag, med risk för hykokalemi och associerade symtom.

Provtagning / undersökningar

Kontrollera snarast blodsockernivån med snabbtest. Blodsockret följs sedan var 5-15:e minut de första timmarna och därefter vid behov men minst var 30:e minut tills läget är under kontroll.

Kalium tas initialt och varje timme under de första 6 timmarna. Därefter vid behov.

Övervakning / behandling

Intensivvård inkluderande arytmiövervakning är motiverad i de flesta fall.

Vid överdos av snabbverkande insulin bör blodsockernivån kontrolleras under minst 4 timmar och för medellång- eller långverkande insulin under minst 12 timmar efter injektionen. Övervakningstiden förlängs vid uppmätt hypoglykemi så att patienten övervakas minst 3 timmar efter avslutad glukosinfusion.

Vid symtom och/eller uppmätt hypoglykemi ges glukos iv som bolusdos. Till vuxna glukos 300 mg/ml, 50 ml och till barn glukos 300 mg/ml, 2 ml/kg. Upprepas vid behov.

Om intravenös infart ej finns och patienten har svåra symtom ges omedelbart glukagon 1 mg im i väntan på iv infartsväg.

Vid stor överdos fortsätter man direkt efter bolusdosen med kontinuerlig glukosinfusion. Ofta krävs tillförsel av glukos 0,4-0,6 g/kg/h och för att undvika vätskeöverbelastning bör en så högkoncentrerad lösning som möjligt väljas. Lösningar > 10% bör ges via central infart. Sträva efter B-glukos omkring 7 mmol/l. 

Eventuell hypokalemi beror på att kalium skiftats till intracellulärrummet och bör korrigeras med försiktighet för att undvika rekylhyperkalemi (mål i de flesta fall kalium 3-3,5 mmol/L)

Vaken patient bör ges peroralt tillskott av kolhydrater (vanlig kost) för att återställa glykogendepåerna och därmed minska risken för återfall av hypoglykemi.

Excision av injektionsstället kan i undantagsfall bli aktuell om stor mängd långverkande insulin injicerats subkutant och kvaddel kan kännas (ovanlig åtgärd). RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Dålig korrelation föreligger mellan insulindos och förgiftningssymtom. En viss insulindos kan vara dödlig för en etylmissbrukande icke-diabetiker om behandling fördröjs, men inte ens ge symtom hos en typ-II diabetiker med hög insulinresistens.

Överdoser på mer än 1000 E insulin hos vuxna har givit svåra symtom och långvarig hypoglykemitendens som krävt intensivvård under många dygn. Bestående neurologiska sequele har blivit resultatet i vissa fall där behandlingsåtgärderna fördröjts flera timmar.

Förekomst / preparat

Snabb-, medellång- och långverkande injektions- och infusionsvätskor samt suspensioner.

De flesta injektionsvätskorna innehåller 100 enheter/ml. (Undantag: Humalog, Liprolog och Tresiba finns även i styrkan 200 E/ml. Toujeo har 300 E/ml, Insuman Implantable 400 E/ml.)

Det finns även blandningar av snabb- och medellångverkande preparat.