Träffyta för direktlänk till innehåll

Hydroxizin

Sammanfattning

Överdosering leder till varierande grad av medvetandesänkning, dock sällan djup medvetslöshet. Excitation kan ses hos barn. Kramper förekommer i sällsynta fall, men inte allvarlig cirkulatorisk- eller respiratorisk påverkan. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Varierande grad av medvetandesänkning som kan komma snabbt. Mycket sällan djup medvetslöshet. Excitation kan ses hos barn. Illamående och sinustakykardi förekommer och i sällsynta fall kramper.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning inom 1 timme kan övervägas hos småbarn som intagit >300 mg. Ej kräksirap.

Övervakning med speciell uppmärksamhet på medvetandegrad och kramprisk. Är patienten helt symtomfri efter 3 timmars observation kan den medicinska övervakningen avbrytas.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Allvarlig förgiftning har inte rapporterats hos vuxna ens efter intag av upp till 2000 mg, dock i enstaka fall hos småbarn (1-2 år) som intagit >300 mg.

Serumkoncentration av hydroxizin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter och oral lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.