Träffyta för direktlänk till innehåll

Huggorm

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Den giftmängd som injiceras vid ett huggormsbett varierar från inget alls, till hela den mängd gift som den ormen har för tillfället. Därför blir också reaktionerna efter huggormsbett mycket olika. Symtom kan helt utebli, reaktionen kan begränsas till endast lokal svullnad av varierande omfattning, eller den bitne kan bli kraftigt allmänpåverkad med gastrointestinala symtom, blodtrycksfall, CNS-depression, angioödem och bronkospasm. Svullnaden som startar kring bettstället kan bli mycket omfattande och nå sitt maximum först efter 2-3 dygn.
Alla huggormsbitna bör initialt observeras på sjukhus. Antidot finns (specifika antikroppar, sk serum).

Obs. Se även "Speciella åtgärder" - komplement huggormsbett på startsidan.

Symtom / fynd

Lokala symtom startar kring bettstället med svullnad som efter hand antar blåaktig, hemorragisk missfärgning. Svullnaden kan sprida sig under 2-3 dygn och begränsa sig till den bitna kroppsdelen eller sprida sig till bålen och den kontralaterala kroppshalvan. Läckage av erytrocyter åtföljs av anemi samt hudmissfärgning.

Allmänpåverkan inträder i regel snabbt, ofta inom minuter. Yrsel, matthet, blodtrycksfall och hjärtklappning är vanliga tidiga symtom som kan vara snabbt övergående eller övergå i uttalad cirkulatorisk påverkan. OBS! Behandlingskrävande blodtrycksfall kan inträda upp till 6 timmar efter bettet även hos patienter som dessförinnan bara haft svullnad kring bettstället.

Illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor är vanliga symtom. Även dessa symtom kan vara fördröjda upp till ca 6 timmar.

Angioödem kan medföra risk för luftvägshinder.

Urtikaria, bronkospasm.

Initialt ses hemokoncentration och leukocytos. Under första dygnet ofta lindrig PK-stegring. Ibland lätta-måttliga rubbningar av koagulationsstatus mer generellt. Lindrig hemolys. Trombocytopeni som kan bli uttalad. Några dagar efter bettet, anemi. Mikroskopisk hematuri vanligt i tidigt skede.

EKG-förändringar av olika slag inkl bradyarytmier och AV-block. Maligna arytmier är mycket ovanliga.

Provtagning / undersökningar

Hb, EVF, LPK och TPK tas initialt på alla. Vid allmänpåverkan eller progredierande lokal svullnad tas dessa prover upprepat. Dessutom följs då syrabasstatus, elektrolytstatus, hemolysprover (Hb, fritt Hb, LD, haptoglobin), koagulationsstatus, CK, myoglobin och kreatinin.

Diagnostiskt EKG vid allmänpåverkan.

Övervakning / behandling

Den bitne bör hålla sig i stillhet och den bitna kroppsdelen immobiliseras, helst i måttligt högläge. Bettstället lämnas helt ifred. Peroralt intag undviks initialt.

Alla huggormsbitna bör observeras på sjukhus, vuxna under minst 6-8 timmar och barn i regel 24 timmar. Vid tveksamhet, RING GIC.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Lokala symtom följs och dokumenteras gällande utbredning, missfärgning, konsistensökning, omfång samt tecken till kraftigt ökat vävnadstryck.

Vid angioödem, urtikaria eller bronkospasm ges adrenalin 0,3-0,5 mg långsamt iv eller im, (barn 0,01 mg/kg, max 0,5 mg) och kortison t ex hydrokortison iv, 200 mg (barn 100 mg). Överväg även antihistamin t ex Tavegyl 2 mg iv. 

Vid blodtrycksfall och chock ges initialt adrenalin 0,5 mg iv, eventuellt upprepat. Samtidigt ges vätskor iv, relativt stor volym kan behövas. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Behandling med specifika antikroppar (serum) bör alltid övervägas om patienten har allmänsymtom och/eller en snabbt progredierande lokalreaktion. RING GIC. Upprepad dos serum kan bli aktuell. RING GIC. 

Två serum finns tillgängliga 2019, ViperaTAb (Fab-fragmentfrån får) samt Viperfav (F(ab')2-fragment från häst). Observera att preparaten har snarlika namn vilket medför förväxlingsrisk. Normaldos för ViperaTAb 2 ampuller à 4 ml och för Viperfav 1 ampull á 4 ml.  Bägge spädes i 100 ml koksalt och ges som iv infusion under 30 minuter.

Korrektion av syrabas-, vätske- och elektrolytrubbningar.

Enda effektiva sättet att undvika omfattande svullnad är att förebygga vidare utveckling genom tillförsel av serum. RING GIC. Fasciotomi ska generellt undvikas men kan diskuteras i extremfall. Läkningen är försvårad efter kirurgi i toxiskt skadad vävnad.Denna åtgärd bör då föregås av mätning av vävnadstrycket i aktuellt kompartment och överstiga 30-50 mmHg samtidigt som tecken på upphävd distal cirkulation föreligger.

Toxicitet / koncentrationer

Giftet är mer potent än giftet hos många nordamerikanska skallerormar.

I Sverige förekommer enstaka dödsfall varje decennium.

Förekomst / preparat

Huggormen finns i hela landet upp till polcirkeln.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.