Träffyta för direktlänk till innehåll

Heparin

Sammanfattning

Huvudrisken vid överdosering av heparin är blödningar. Då effektdurationen normalt är kort, avtar risken snabbt efter de första timmarna, särskilt vid heparinöverdos. Protamin kan ges som antidot i allvarliga fall.

Symtom / fynd

Dosrelaterad blödningsrisk. Svåra livshotande blödningar är dock sällsynta.

Den vanligaste blödningslokalisationen, förutom instickstället vid s.c. injektion, är GI-kanalen (maelena). Andra vanliga lokalisationer är urogenitalt, befintliga sår, mjukdelstrauman och operationsområden samt retroperitonealt. Intracerebrala blödningar har förekommit.

Trombocytopeni och paradoxal trombemboli är en ovanlig och icke dosberoende heparinbiverkan som kan uppkomma först efter flera dagars behandling.

Provtagning / undersökningar

APTT följs med upprepade bestämningar.
Hb, TPK, Na och K bör kontrolleras dagligen efter överdosering tills APTT normaliserats. Urin-Hb.

Klinisk blödningskontroll.

Övervakning / behandling

Då effektdurationen av heparin är kort, är avbrott av tillförsel eller dossänkning samt övervakning och APTT-kontroller ofta den mest adekvata åtgärden vid måttlig överdos, lindrig blödning (t ex från instickställe, tandkött eller näsa) eller förlängd APTT hos patient utan ytterligare riskfaktorer för blödning.

Antidot (Protamin), Protaminsulfat, Leo Pharma injektionsvätska, 1 400 antiheparin IE/ml häver snabbt effekten av heparin. 1 ml (10 mg) neutraliserar ca 1 400 internationella enheter (IE) heparin.

Indikationer. Allvarlig blödning efter överdos eller under pågående behandling. Omedelbart efter massiv överdos. Om APTT >180 sek hos patient med ytterligare riskfaktorer för blödning (relativ indikation, individuell bedömning).

Dosering. Maximalt 5 ml (50 mg) iv ges under 10 minuter. Kontrollera APTT efter 10-15 minuter och upprepa sedan protamintillförseln tills önskat APTT uppnåtts.

Observera att protamin i överskott kan leda till trombocytaggregation och viss antikoagulativ effekt. I sällsynta fall, särskilt om stor dos ges för snabbt, kan protamininjektionen leda till blodtrycksfall, bronkospasm och urtikaria.

Koagulationsjour kan vid behov nås dygnet runt via respektive sjukhusväxel. Karolinska (08-517 700 00) svarar i första hand för patienter norr om Göteborg. Malmö (040-33 10 00) svarar för övriga patienter.

Toxicitet / koncentrationer

Någon specifik toxisk dos kan inte fastställas. Stora individuella variationer.

I ett fall gav 180 000 IE iv under 11,5 tim långvarigt förlängd APTT, subkutana hematom och uttalat Hb-fall (uppdagades 16 tim efteråt - ej protamin).

250 000 IE sc i suicidsyfte gav förlängd APTT under >1 dygn, behandlades med protamin 50 mg x 4, inga blödningar.

Förekomst / preparat

Injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.