Träffyta för direktlänk till innehåll

Glyceryltrinitrat

Sammanfattning

Vasodilaterande effekt. Stor individuell variation i känslighet. Toleransökning. Huvudrisken vid överdosering är snabbt påkommen blodtryckssänkning och behandlingen inriktas på att stabilisera blodtrycket.

Symtom / fynd

Symtom kan uppkomma inom några få minuter vid sublingual administrering, upp till någon timme efter transdermal exponering.

Blodtrycksfall pga kärldilatation. Svimning. Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, flush och takykardi.

Glyceryltrinitrat metaboliseras till nitrit som teoretisk kan ge upphov till methemoglobinemi. Dock är risken för behandlingskrävande sådan mycket låg även vid intag av massiv dos.

Provtagning / undersökningar

Vid cyanos kontrolleras methemoglobin-värdet.

Övervakning / behandling

Kol ges endast om mycket stor peroral överdos intagits (låg biotillgänglighet). Ventrikeltömning är inte indicerad.

Observation avseende cirkulationen i minst 3 timmar eller till symtomfrihet.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv. Om otillräcklig effekt ges infusion noradrenalin, 0,05 mikrog/kg/min, ökas efter behov med 0,05 mikrog/kg/min var 5:e-10:e minut.

Vid ev behandlingskrävande methemoglobinemi ges metyltionin 1-2 mg/kg långsamt iv.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell variation. Toleransökning.

Biotillgängligheten är mycket låg via magtarmkanalen (<1%) pga uttalad
förstapassageeffekt. Jämför sublingual administrering (38%).

Förekomst / preparat

Sublingualspray, depotplåster, sublingual resoriblett, infusionsvätska och buckaltablett.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.