Träffyta för direktlänk till innehåll

Glyceryltrinitrat

Sammanfattning

Vasodilaterande effekt. Stor individuell variation i känslighet. Toleransökning. Huvudrisken vid överdosering är snabbt påkommen blodtryckssänkning och behandlingen inriktas på att stabilisera blodtrycket.

Symtom / fynd

Symtom kan uppkomma inom några få minuter vid sublingual administrering, upp till någon timme efter transdermal exponering.

Blodtrycksfall pga kärldilatation. Svimning. Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, flush och takykardi.

Glyceryltrinitrat metaboliseras till nitrit som teoretisk kan ge upphov till methemoglobinemi. Dock är risken för behandlingskrävande sådan mycket låg även vid intag av massiv dos.

Provtagning / undersökningar

Vid cyanos kontrolleras methemoglobin-värdet.

Övervakning / behandling

Kol ges endast om mycket stor peroral överdos intagits (låg biotillgänglighet). Ventrikeltömning är inte indicerad.

Observation avseende cirkulationen i minst 3 timmar eller till symtomfrihet.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv. Om otillräcklig effekt ges infusion noradrenalin, 0,05 mikrog/kg/min, ökas efter behov med 0,05 mikrog/kg/min var 5:e-10:e minut.

Vid ev behandlingskrävande methemoglobinemi ges metyltionin 1-2 mg/kg långsamt iv.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell variation. Toleransökning.

Biotillgängligheten är mycket låg via magtarmkanalen (<1%) pga uttalad
förstapassageeffekt. Jämför sublingual administrering (38%).

Förekomst / preparat

Sublingualspray, depotplåster, sublingual resoriblett, infusionsvätska och buckaltablett.