Träffyta för direktlänk till innehåll

GHB

Sammanfattning

GHB (gammahydroxibuturat) är ett narkotikaklassat missbruksmedel med snabbt insättande CNS-deprimerande verkan. Säljs vanligen i flytande form. Registrerat som läkemedel för narkolepsi och tidigare använt som narkosmedel. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

GHB verkar dämpande på CNS. De tidigaste symtomen kommer efter 15-20 minuter och domineras av eufori, trötthet och sömn som kan övergå i medvetslöshet. Fluktuerande vakenhetsgrad kan förekomma.

Nedsatt muskeltonus såväl som muskelryckningar kan förekomma. Mios är vanligt. Hypotermi ses ibland. Viss risk för hypokalemi.

Illamående och kräkningar. Bradykardi och sänkt andningsfrekvens förekommer.

Symtomen är ofta snabbt övergående. En sovande person vaknar ofta spontant och ibland abrupt inom två timmar och har i regel inga symtom alls 4-8 timmar efter exponeringen. Motorisk oro är vanligt i uppvakningsskedet. Vid stor dos inträffar medvetslöshet ibland så plötsligt att patienten får fallskador.

Provtagning / undersökningar

GHB kan bestämmas i urin och serum vid Rättsmedicinalverket i Linköping samt vid ett fåtal andra laboratorier men akut analys är inte möjlig. Metoder för analys i urin finns även vid Karolinska och Sahlgrenska.Provet bör tas inom 3-4 timmar för helt tillförlitligt resultat. GHB är helt eliminerat inom 12-24 timmar.
Följ syrabas- och elektrolytstatus.

Övervakning / behandling

Kol är sällan befogat.

Övervakning av medvetandegrad och andning.

Korrigera eventuell hypokalemi.

Agitation och förvirring vid uppvaknandet behandlas med bensodiazepiner. Kan ibland kräva nedsövning med propofol. RING GIC.

Behandlingskrävande bradykardi svarar som regel bra på atropin 0,5 mg iv till vuxna, upprepas vb.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Sällan behov av inotropt stöd.

Specifik antidot saknas.

Toxicitet / koncentrationer

Doseras i missbrukssyfte med 1-2 kapsyler (1-2 g). Fler än 10 dödsfall har inträffat i Sverige pga djup medvetslöshet och ofria luftvägar.

Abstinensutveckling förekommer hos kroniska missbrukare (flertal doser dagligen) och kan debutera 1-6 timmar efter senast intagen dos.

Förekomst / preparat

Narkotikaklassat. GHB kan förekomma som "drog i drink".
Illegal framställning i "källarlaboratorier". En GHB-lösning är ofta oljig i konsistensen och genomskinlig. Smaken är salt och lite citrusaktig.

GBL och 1-4-Butandiol är prekursorer som i kroppen omvandlas till GHB. GBL är ett lösningsmedel som bl a används vid klotterborttagning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.