Träffyta för direktlänk till innehåll

Getingstick

Sammanfattning

Giftet från humla, bi och geting består av peptider, enzymer och aminer t ex histamin. Reaktionen på sticket kan bero på en toxisk effekt eller på en allergisk reaktion. I de flesta fall blir det endast en lokal reaktion. Systemeffekter beror oftast på allergi, men vid stort antal stick kan de vara toxiskt utlösta. Den vanligaste allergiska allmänreaktionen är generell urtikaria med eller utan angioödem. Andra reaktioner kan vara illamående, buksmärtor, bronkospasm, blodtrycksfall och chock. Dessa reaktioner inträder oftast snabbt efter sticket.

Symtom / fynd

Brännande smärta, rodnad och lätt svullnad kring stickstället. Lokalreaktionen kan hos en del personer bli kraftigare och nå sitt maximum först efter ett par dagar. Stick i munhålan kan snabbt leda till andningshinder.

Stick i ögat kan inträffa. RING GIC.

Anafylaktiska reaktioner som generell urtikaria, angioödem, larynxödem, bronkospasm, illamående, buksmärtor, blodtrycksfall och chock kommer ofta inom minuter och kan vara livshotande.

Vid mycket stort antal stick kan illamående, kräkningar, diarré, generellt ödem utan urtikaria, huvudvärk, feber, trötthet och t o m medvetslöshet förekomma.

Fördröjd reaktion med bl a urtikaria, illamående, huvudvärk, feber, ledvärk, ledsvullnad och proteinuri kan ses 1-2 veckor efter sticket. RING GIC.

Rabdomyolys, hemolys och neurologiska komplikationer kan förekomma i mycket sällsynta fall. RING GIC.

Provtagning / undersökningar

Sällan indicerat.

Övervakning / behandling

Vårdcentral / sjukhus behöver endast uppsökas om den stuckne visar tecken till allmänpåverkan, tidigare har haft en allergisk reaktion efter stick, är stucken i ögat eller munhålan alternativt har erhållit ett mycket stort antal stick samtidigt.

Vid anafylaktisk reaktion ges adrenalin, kortison och antihistamin. Intubation vb.

Vid stor lokalreaktion kan man pröva en kombination av kortisonsalva och antihistamin-tabletter.

Vid mycket omfattande och besvärande lokalreaktioner kan kortison peroralt ges. Dos: prednisolon 1-2 mg/kg eller betametason 0,1-0,2 mg/kg under något dygn.

Stick i ögat. RING GIC.

Om patienten fått en allergisk reaktion efter ett stick, överväg att skriva ut recept på läkemedel (antihistamin, kortison och ev adrenalin) att ta vid förnyat stick. Patienter som haft andnings- och cirkulationspåverkan bör remitteras till allergimottagning.

Egenvård som kan rekommenderas till patienten:
Avlägsna kvarlämnad gadd eftersom den kan avge mera gift. Den lokala reaktionen kan lindras genom att fukta huden och gnida in en tablett acetylsalicylsyra eller ett NSAID-preparat på stickstället. Tvätta bort när symtomen klingat av. Avkylning med is eller applicering av kortisonsalva kan också lindra.

Toxicitet / koncentrationer

Risken för allergisk allmänreaktion vid förnyat stick för den som tidigare reagerat med allmänsymtom är hos barn ca 10% och hos vuxna ca 50%. Symtomen vid förnyat stick blir oftast av samma slag som vid föregående stick. Risken för att reaktionen ska bli svårare är mycket liten och det mest troliga är att reaktionen blir lindrigare.

Allergiska reaktioner efter stick av humla är ovanliga, men viss korsreaktivitet med bigift finns.

Ingen korsreaktivitet föreligger mellan bi- och getinggift.

500 stick innebär risk för dödlig utgång.

1-2 personer dör årligen i Sverige pga allergisk reaktion efter geting- eller bistick.

Förekomst / preparat

En geting har ca 0,2 mg och ett bi ca 0,3-0,6 mg gift.

Bålgeting finns endast i södra Sverige.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.