Träffyta för direktlänk till innehåll

Gabapentin

Sammanfattning

Relativt atoxiskt antiepileptikum. Förgiftningsbilden domineras av lindrig CNS-påverkan och gastrointestinala symtom.

Symtom / fynd

Diarré, illamående, kräkningar.

Yrsel, dåsighet, dysartri. Huvudvärk, tremor, dubbelseende, ataxi, nystagmus.

Måttlig takykardi och blodtryckssänkning.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp. Ventrikelsköljning  aktuell endast vid massiv överdos.

Övervakning av medvetandegrad.

Symtomatisk behandling.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akuttoxicitet. 20-50 g har givit måttliga symtom hos vuxna.

Förekomst / preparat

Tabletter och kapslar. Depotpreparat finns inte.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.