Träffyta för direktlänk till innehåll

Furosemid

Sammanfattning

Loop-diuretikum som vid överdos ger vätske- och elektrolytrubbningar. Ökar utsöndringen av vatten, natrium, kalium, klorid, magnesium och kalcium. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Initialt stora urinmängder, törst, dehydrering och tendens till metabolisk alkalos (hypokloremisk). Hypokalemi är den vanligaste elektrolytrubbningen. Senare minskade urinmängder.

Sekundärt till följd av vätske- och elektrolytförluster: Huvudvärk, yrsel, förvirring, parestesier, muskelkramper och muskelsvaghet. Illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter inkl Ca , Mg och Cl. Kreatinin, syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG vid kraftig dehydrering/elektrolytrubbning.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depottabletter ge ny dos kol efter 2 timmar.

Rehydrering och justering av elektrolytrubbningar.

Arytmiövervakning vid kraftig dehydrering/elektrolytrubbning.

Toxicitet / koncentrationer

420-500 mg till åldringar gav lindrig-måttlig förgiftning.

600-800 mg till tonåring gav måttlig förgiftning.

Barn: 80 mg till 1-2-åringar gav lindrig, och 240-320 mg till 2-åring gav måttlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter, depotkapslar, injektionsvätska, droppar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.