Träffyta för direktlänk till innehåll

Flupentixol

Sammanfattning

Neuroleptika av lågdos-typ med antipsykotisk effekt via blockering av dopaminreceptorerna D1 och D2 samt 5-HT-receptorer. Substansen har även en alfa-1-blockerande verkan men ingen antikolinerg effekt. Vid överdosering ses framförallt varierande grad av CNS-depression. Extrapyramidala symtom är tämligen vanligt förekommande och kan debutera mycket sent i förloppet (>24 timmar). Kramper förekommer men allvarlig cirkulatorisk påverkan är mycket sällsynt. Behandlingen är symtomatisk. Biperiden ges mot extrapyramidala symtom.

Symtom / fynd

Somnolens uppträder oftast inom 2 timmar efter peroral överdos. Koma kan inträda efter massivt intag. Agitation, förvirring, lågt blodtryck och sinustakykardi förekommer. Eventuellt kramper. Allvarlig hjärtpåverkan ses dock ej.

Extrapyramidala symtom kan uppträda både tidigt och sent i förloppet. De förefaller inte vara dosberoende, men har rapporterats kunna kvarstå i flera dygn efter stor överdos.

Malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats som biverkan.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet tas syrabas- och elektrolytstatus. Vid misstanke om malignt neuroleptikasyndrom kontrolleras dessutom CK och kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depotpreparat ges ny dos kol efter 2 timmar.

Arytmiövervakning är inte nödvändig. Om patienten är asymtomatisk 6 timmar efter tablettintaget kan den medicinska övervakningen avslutas. Informera om risken för sena extrapyramidala symtom som kan debutera >24 tim efter tablettintaget, men detta behöver inte förlänga observationstiden på somatisk klinik.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Toxicitet / koncentrationer

Enstaka tabletter till barn kan ge sena extrapyramidala symtom.

2 mg till 10 mån barn och 1-3 mg till 2-åring samt 2,5-3,75 mg till 5-åring gav måttlig intoxikation. 18 mg till 4-åring gav allvarlig förgiftning.

10-20 mg till vuxna gav medelsvåra intoxikationer.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, depotpreparat och injektionsvätska.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.