Träffyta för direktlänk till innehåll

Flekainid

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Flekainid är ett klass IC antiarytmikum som ger förlångsammad kardiell retledning och något förlängd refraktärperiod. Vid överdosering ses ofta breddökade QRS-komplex som då indikerar överhängande risk för livshotande arytmier, särskilt bradyarytmier, samt hjärtsvikt. Hög mortalitet. Behandlingen är symtomatisk inkluderande upprepad tillförsel av Natriumbikarbonat.

Symtom / fynd

Snabb symtomdebut efter överdos av vanliga tabletter, 30-60 minuter. Snabb progress till kardiovaskulär kollaps finns rapporterat. Symtomdebuten kan dock dröja upp till 12-15 timmar efter intag av depåpreparat.

Illamående och kräkningar. Yrsel, ackommodationsstörning, huvudvärk, tremor och trötthet. Förlängd PQ- tid och breddökade QRS-komplex. Risk för livshotande arytmier och nedsatt vänsterkammarfunktion.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Vid allvarliga symtom kontrolleras elektrolyt- och syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Arytmiövervakning. Intensivvård inklusive CVK, artärkateter och ekokardiografi i allvarliga fall.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan ges till vuxna initialt 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv (alkalinisering av blodet och natriumjoner har ofta en positiv effekt i dessa fall). RING GIC.

Vid uttalad bradykardi prövas atropin 1 mg iv. Om otillräckligt ges isoprenalininfusion (0,05-1 mikrog/kg/min). Vid terapiresistens bör pacemaker prövas, men sådan har varit verkningslös i flera svåra fall.

Vid lågt blodtryck ges vätska till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt bör dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) ges. Noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) kan bli aktuellt som tillägg. RING GIC.

Vid ventrikeltakykardi trots optimal alkalisering av blodet (pH 7,55) och riklig tillförsel av natriumjoner, ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium). Till vuxna: Iv bolus om 10-15 mmol under 2 minuter följd av infusion 1-6 mmol/tim under 6-12 timmar. Ett alternativ är amiodaron (Cordarone) i sedvanlig dosering.

Övriga antiarytmika och elektrokonvertering kan orsaka förvärrade arytmier och ska därför enbart användas på vitalindikation.

Vid hjärtstopp rekommenderas långvarig A-HLR. Extrakorporeal cirkulation bör övervägas.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av >1,4 g har hos vuxna givit mycket allvarliga förgiftningsförlopp i flera fall. Hög mortalitet.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter och depotkapslar. Injektionsvätska (licenspreparat), mixtur (licenspreparat).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.