Träffyta för direktlänk till innehåll

Fisksting

Sammanfattning

Sting av fiskar i svenska vatten är i regel ofarliga men fjärsing kan orsaka både lokala och allmänna symtom. Sting av saltvattenakvariefiskar som zebrafisk, drakfisk, kirurgfisk, skorpionfisk och stenfisk kan ge mer uttalade symtom. Initial värmebehandling med varmvatten kan ge smärtlindring.

Symtom / fynd

Fjärsing: Skarp, omedelbar smärta, allt intensivare och ofta utstrålande de första 20-50 minuterna. Om obehandlad kan smärtan kvarstå 16-24 tim. Missfärgning av huden. Svullnad som kan kvarstå i veckor- månader. Olika grad av vävnadsskada, regional lymfkörtelsvullnad. Bakteriell infektion kan uppkomma sekundärt. Allmänna symtom som svaghetskänsla, huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar, illamående. I sällsynta fall dyspné och arytmier.

Tropiska fiskarter: Uttalad lokal smärta och ev allmänsymtom.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika. Infektionsparametrar i senare skede.

Övervakning / behandling

Fjärsing och tropiska fiskarter:

Behandling kan oftast startas på olycksplatsen.

Värme ger ofta momentan smärtlindring. Sänk snarast ner angripen kroppsdel i så varmt vatten som man tål (40-45°) i 30-60 min eller tills smärtlindring upplevs.

Försök avlägsna eventuella rester av gifttaggen. Lämna i övrigt den angripna kroppsdelen i fred. Håll såret rent. Undvik bandagering, kompression etc. Avsnörning skall aldrig göras.

Analgetika behövs ofta för fortsatt smärtbehandling. Lokalanestesi, ev regional blockad kan vara indicerad. Antibiotika vid tecken på infektion. Marina bakterier är ofta resistenta mot många antibiotika. Trimetoprimsulfa föreslås som första­handsmedel. I senare skede ev lokalresektion av nekrotiska vävnadspartier.

Förekomst / preparat

Fjäsing förekommer främst längs atlantkusten och är i Sverige vanligast på västkusten. Sting drabbbar oftast yrkesfiskare.

 

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.