Träffyta för direktlänk till innehåll

Fenytoin

Sammanfattning

Antiepileptikum med membranstabiliserande effekt i CNS genom påverkan på natriumjontransporten. I högre doser potentierar fenytoin effekterna av GABA. CNS-symtom dominerar bilden men kramper ses sällan. Cirkulatorisk påverkan är ovanlig vid peroral överdosering, men har rapporterats efter snabb iv tillförsel. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Efter peroral överdos uppkommer symtom oftast 1-2 tim efter intaget och kan finnas kvar 4-5 dagar.

Nystagmus förekommer ofta redan vid lindrig förgiftning. Illamående och kräkning.

Vid medelsvår förgiftning tillkommer dubbelseeende, tremor, ataxi, talsvårigheter, hyperreflexi och viss medvetandesänkning.

Vid allvarlig förgiftning ses även agitation, hallucinationer och i sällsynta fall även kramper. Tilltagande medvetandesänkning ner till koma och risk för andningsdepression.

Vid snabb intravenös tillförsel har allvarliga bradyarytmier, lågt blodtryck, ventrikelflimmer och cirkulationskollaps rapporterats.

Neurologiska sequele (cerebellär atrofi) har rapporterats i enstaka fall efter intag av massiv dos.

Provtagning / undersökningar

Följ S-fenytoin. Blodsocker, albumin.

Syra-basstatus, kreatinin i allvarliga fall.

Diagnostiskt EKG vid medelsvår-allvarlig förgiftning.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. Arytmiövervakning under iv administrering och efteråt om symtom uppkommit i samband med iv administrering.

Vid allvarlig förgiftning bör ev hypoalbuminemi korrigeras för att få en ökad proteinbindningsgrad. (Enbart den icke proteinbundna fraktionen är farmakologiskt aktiv).

Vid kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

S-fenytoin har betydelse som vägledning för behandlingen. Korrelation finns mellan symtomens svårighetsgrad och plasmakoncentrationen.

Terapeutisk total s-koncentration (rutinmetod) är 40-80 mikromol/l. Vid konc >80 -120 mikromol/l ses nystagmus, diplopi, sluddrigt tal, hyperreflexi, ataxi. Från ca 160 mikromol/l tillkommer letargi, förvirring, och motoriska störningar t ex spasticitet. Kring ca 200 mikromol/l även kramper (ovanligt) och koma.

Cirka 20 mg/kg kan ge förgiftningssymtom.

300 mg till två 2½-åringar gav måttlig förgiftning. 600 mg till 4½-åring gav allvarliga symtom. 1,5 g till 6-åring gav allvarlig-mycket allvarlig förgiftning.

1,2 g till vuxen gav lindrig till måttlig förgiftning, 7 respektive 10 g gav allvarliga förgiftningar.

Förekomst / preparat

Tabletter, kapslar, injektionsvätska. Depotpreparat förekommer inte.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.