Träffyta för direktlänk till innehåll

Fenylpropanolamin

Sammanfattning

Sympatikomimetikum som ger en alfa-1-adrenoceptormedierad perifer vasokonstriktion med slemhinneavsvällande effekt i de övre luftvägarna samt blodtryckshöjning. Såväl lindriga som allvarliga kardiovaskulära och centralnervösa symtom kan förekomma redan vid lindrig-medelsvår överdosering. Den största risken utgörs av uttalad blodtryckshöjning till följd av vasospasm och därtill relaterade komplikationer. Viktigt att blodtrycksstegring behandlas omedelbart och effektivt.

Symtom / fynd

Blodtryckshöjning och perifer vasospasm. CNS-excitation med oro, agitation, psykosliknande symtom och kramper ses i allvarligare fall. CNS-depression med somnolens kan också förekomma. Det vanligaste neurologiska symtomet, oavsett dos, är lätt-svår huvudvärk som kan vara långvarig. Barn reagerar oftast med takykardi och somnolens.

I lindriga fall yrsel, kräkningar, dimsyn, dubbelseende, mydriasis, huvudvärk, tremor, oro, ångest, agitation och förvirring. Ev somnolens. I allvarligare fall ses uttalad blodtrycksstegring med risk för kramper och cerebrovaskulära komplikationer. Hypertensiv encefalopati, cerebral vaskulit, hjärninfarkt. Njursvikt. Vasospasm med perifer blekhet och kyla.

Reflektorisk bradykardi kan förekomma. Såväl supraventrikulära som ventrikulära takyarytmier. Angina pectoris, hjärtinfarkt. Lungödem är sällsynt, och har i rapporterade fall uppkommit sent, >12 tim efter tablettintaget.

Allvarlig försämring av psykiska symtom hos patienter med anamnes på psykisk sjukdom. Psykos kan utlösas (vanligen hos predisponerade personer).

Symtomen klingar som regel av inom 6-8 tim. Vid njurinsufficiens samt vid överdosering med depotpreparat kan symtom kvarstå längre.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Infarktmarkörer vid tecken på hjärtpåverkan. Syrabasstatus, elektrolyter och kreatinin vid symtom eller intag av stor dos.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av neurologiska symtom samt cirkulation. Täta blodtryckskontroller och arytmiövervakning vid symtom eller intag av stor dos. Om patienten är helt symtomfri kan övervakningen avslutas efter 6 timmar. Vid intag av depotpreparat krävs förlängd observationstid.

Vid behandlingskrävande blodtrycksstegring ges bensodiazepiner (dosering nedan). Om otillräckligt, ge nitroglycerin sublingualt (0,5 mg) vb upprepat efter 10 min. Om god men kortvarig effekt ges långverkande nitropreparat per os t ex tabl Imdur 60-120 mg (vuxna). Vid otillräcklig effekt samt vid uttalad, svår blodtrycksstegring ges nitroglycerin i infusion. Dosering (barn och vuxna): 0,5 - 10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 min till avsedd effekt. Vid terapisvikt ges licenspreparatet fentolamin (Regitin). Dosering 2 mg iv var 5:e minut till avsedd effekt.

Vid ventrikeltakykardi ges lidokain (Xylokard). Till vuxna ges 1 mg/kg iv som bolusdos, följd av infusion 2-4 mg/min under 12 timmar. Alternativt ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) iv med 10 mmol under under några minuter. Därefter 1-6 mmol/tim som infusion. Barn ges 0,2 mmol/kg som infusion under 20 min efterföljt av 0,1 mmol/kg/tim (S-Mg följes, ska ligga i intervallet 1.5-2,5 mmol/l). RING GIC.

Vid supraventrikulära arytmier eller otillräcklig effekt av lidokain vid ventrikulära arytmier kan metoprolol 2,5-5 mg iv prövas. Ges under kontinuerlig blodtrycks- och EKG-övervakning.

Vid kramper och oro (samt vid blodtryckshöjning) ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Psykosliknande tillstånd kan behöva behandlas med neuroleptika, t ex haloperidol.

Toxicitet / koncentrationer

Stora individuella variationer, vissa personer är särskilt känsliga.

>50 mg till vuxen kan ge blodtrycksförhöjning och >100 mg kan ge svår hypertension hos känsliga personer.

Doser >100 mg kan ge arytmier och CNS-symtom, men har förekommit även vid intag av lägre doser.

Förekomst / preparat

Oral lösning, depottabletter.

Förekommer även i kombinationspreparat (Rinomar).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.