Träffyta för direktlänk till innehåll

Felbamat

Sammanfattning

Antieptileptikum med låg toxicitet. Erfarenheten av förgiftningsfall är begränsad. Exakt verkningsmekanism är okänd. Har strukturell likhet med meprobamat, men är mindre sederande och mindre toxiskt.

Gastrointestinala besvär är vanligt. Både CNS-excitation och CNS-depression kan förekomma.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar och buksmärtor. Neurologiska symtom som dels kan vara exitatoriska som rastlöshet, agitation, irritabilitet, förvirring och insomnia, dels sederande som somnolens och medvetslöshet med viss andningsdepression. Vidare ataxi, nystagmus, diplopi, huvudvärk. Njursvikt har rapporterats i enstaka fall. Feber (ovanligt).

Takykardi och palpitationer är en vanlig biverkan som kan uppkomma även vid överdos. Andra biverkningar som inte kan uteslutas vid överdosering är leverpåverkan, njurpåverkan och påverkad blodbild. Hematuri och kristalluri vid överdos har noterats i några fall.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

I allvarliga fall kontrolleras blodstatus, elektrolytstatus, lever- och njurstatus samt urinsediment.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikeltömning sällan indicerad.

Arytmiövervakning - vid uttalad takykardi.

Antiemetika vid behov.

Riklig vätsketillförsel och god diures sannolikt av värde i syfte att förebygga njurskada till följd av kristalluri.

Övrig symtomatisk behandling efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

232 mg/kg till 3-åring gav efter 9 timmar ihållande kräkningar, takykardi, svårigheter att gå, hematuri och kristalluri. Behandlades med antiemetika och vätska. Tillfrisknade helt inom ett dygn.

18 g till 20-årig kvinna gav makroskopisk kristalluri, hematuri, hypokalcemi samt viss njursvikt (S-kreatinin 220 mikromol/L). Tillfrisknade helt.

36 g under loppet av 5 dygn till vuxen kvinna gav nystagmus, dubbelseende och agitation.

36 g vid ett tillfälle till 20-årig kvinna gav efter 4-5 timmar rastlöshet, illamående och ymniga kräkningar. Inkom senare till sjukhus medvetslös och med ytlig andning. Intuberades, ventrikelsköljdes och fick kol. Extuberades relativt snart. Labvärden ua.

Förekomst / preparat

Tabl. 600 mg
Mixtur 120 mg/ml

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.