Träffyta för direktlänk till innehåll

Etylmorfin

Sammanfattning

Etylmorfin verkar genom stimulering av opiatreceptorer och används som hostdämpande medel. Substansen förekommer endast i de flytande kombinationspreparaten Cocillana-Etyfin och Lepheton. Vid överdosering finns risk för andningsdepression och CNS-påverkan. Naloxon är effektiv antidot.

Symtom / fynd

Symtomen kommer inom 2 timmar och klingar vanligen av efter 6 timmar (max 12 timmar).

Vid lindrig-medelsvår överdos ses slöhet, yrsel, ataxi, mios och huvudvärk. Hos barn kan dock excitation, tremor, hallucinationer och motorisk oro förekomma. Spädbarn kan även få påverkad andning.

Vid hög dos förekommer dessutom sänkt muskeltonus, nedsatta reflexer, delirium, kramper samt varierande grad av CNS- och andningsdepression. Lågt blodtryck pga perifer vasodilatation.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus vid allvarlig förgiftning.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning är sällan indicerad.

Övervakning avseende andning, cirkulation och medvetandegrad. Vid symtomfrihet kan övervakningen avbrytas efter 4-5 timmar, vid förekomst av symtom efter minst 12 timmar.

Vid andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv (barn 0,01 mg/kg). Vid behov ges upprepade doser till önskvärd effekt.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell skillnad i känslighet.

Barn under 1 år är mycket känsliga.

25-75 mg till barn i åldern 2-5 år gav lindriga-medelsvåra symtom. 22,5 mg till 3,5 månaders spädbarn gav mycket allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Endast i kombinationsmedel som oral lösning.