Träffyta för direktlänk till innehåll

Etylmorfin

Sammanfattning

Etylmorfin verkar genom stimulering av opiatreceptorer och används som hostdämpande medel. Substansen förekommer endast i de flytande kombinationspreparaten Cocillana-Etyfin och Lepheton. Vid överdosering finns risk för andningsdepression och CNS-påverkan. Naloxon är effektiv antidot.

Symtom / fynd

Symtomen kommer inom 2 timmar och klingar vanligen av efter 6 timmar (max 12 timmar).

Vid lindrig-medelsvår överdos ses slöhet, yrsel, ataxi, mios och huvudvärk. Hos barn kan dock excitation, tremor, hallucinationer och motorisk oro förekomma. Spädbarn kan även få påverkad andning.

Vid hög dos förekommer dessutom sänkt muskeltonus, nedsatta reflexer, delirium, kramper samt varierande grad av CNS- och andningsdepression. Lågt blodtryck pga perifer vasodilatation.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus vid allvarlig förgiftning.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning är sällan indicerad.

Övervakning avseende andning, cirkulation och medvetandegrad. Vid symtomfrihet kan övervakningen avbrytas efter 4-5 timmar, vid förekomst av symtom efter minst 12 timmar.

Vid andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv (barn 0,01 mg/kg). Vid behov ges upprepade doser till önskvärd effekt.

Vid kramper ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell skillnad i känslighet.

Barn under 1 år är mycket känsliga.

25-75 mg till barn i åldern 2-5 år gav lindriga-medelsvåra symtom. 22,5 mg till 3,5 månaders spädbarn gav mycket allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Endast i kombinationsmedel som oral lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.