Träffyta för direktlänk till innehåll

Etylenglykol

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Förtäring medför berusning men etylenglykol är inte toxiskt förrän metaboliterna glykolat och oxalat bildats. Dessa orsakar metabolisk acidos och njurskada. Både etanol och fomepizol blockerar metabolismen av etylenglykol, och antidotbehandling ska ges omedelbart vid misstanke på intag av toxisk mängd. Provtagning avseende S-etanol, S-etylenglykol och syrabasstatus styr fortsatt terapi. Vid uttalad metabolisk acidos ges dessutom behandling med buffert och akut hemodialys.

Symtom / fynd

Initialt berusningssymtom utan etanoldoft. När etylenglykolens metaboliter börjat ansamlas (efter 4-12 timmar, längre vid samtidigt etanolintag) uppkommer svårkorrigerad metabolisk acidos, hyperventilation, hypokalcemi och njurpåverkan. Kraftigt ökat osmolalitetsgap är typiskt. Oxalatkristaller kan ev ses i U-sediment. I de svåraste fallen utvecklas i senare skede även akut njursvikt med anuri, medvetslöshet, kramper, hjärnödem och cirkulationspåverkan.

Provtagning / undersökningar

Vid ankomsten tas syrabasstatus samt etanol, etylenglykol, osmolalitet, Na, K, Ca, kreatinin, urea, PK, CK, glukos och Hb. Vid oklarhet görs även metanolanalys. Observera att S-etylenglykol i sent skede kan vara mycket lågt.

Följ syrabasstatus, kreatinin, Ca, etanol och etylenglykol.

Vid avsaknad av akut etylenglykolanalys beräknas osmolalitetsgapet enligt följande. S-osmolalitet - (2 x S-Na + B-glukos + S-urea + 1,25 x S-etanol). Om gapet är större än 20-25, talar detta starkt för etylenglykol- (eller metanol-) förgiftning.

Mikroskopi av U-sediment. Fynd av Ca-oxalatkristaller är patognomont. Kristallerna kan vara kuvert- eller nålformade. Negativt urinsediment utesluter inte diagnosen.

Observera att falskt, ofta kraftigt förhöjt laktatvärde ibland fås. Detta beror på att laktat och etylenglykolmetaboliten glykolat har en snarlik molekyl. Analysfel fås på vissa av de bedside-apparater som används för blodgasbestämning. Man bör då komplettera provtagningen med analys av S-laktat via kem lab. Visar provsvaren ett "laktatgap" stärker det misstanken på etylenglykolförgiftning.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning endast om intaget skett inom 1 timme före ankomsten.

Övervakning av andning, medvetandegrad och diures. Intensivvård inklusive arytmiövervakning i allvarliga fall. I lindriga fall kan övervakningen avslutas efter 8 timmar om patienten är symtomfri, antidot inte givits och S-etanol är 0 samt syrabasstatus normalt.

Om patienten är kronisk alkoholist ges tiamin (Betabion 50 mg/ml) 100 mg iv.

Antidotbehandling med etanol eller fomepizol påbörjas snarast på vid indikation (om inte patienten redan har S-etanol >20 mmol/l). Antidotbehandlingen fortsättes tills S-etylenglykol är <4.

Etanoldosering.
Till vuxen ges inf glukos-etanol (glukos 50 mg/ml, etanol 100 mg/ml) 600 ml iv på 20 minuter följt av en underhållsdos på 70-100 ml/tim. S-etanol tas varje timme tills stabil nivå på 20 mmol/l erhålles.

Fomepizoldosering.
Laddningsdos om 15 mg/kg som iv infusion under 30 minuter blockerar alkoholdehydrogenaset under 12 timmar. Om förlängd antidotbehandling krävs eller dialys påbörjas parallellt, RING GIC.

Buffert i form av Natriumbikarbonat eller Tribonat ges vid tydlig metabolisk acidos.

Hemodialys insättes akut vid uttalad acidos (lägre än BE -14). Vid lägre grad av acidos och pågående antidotbehandling kan HD avstås helt, alternativt utföras elektivt vilket ofta är rimligt om S-etylenglykol är högt (förslagsvis >20 mmol/l). RING GIC.
Observera att kontinuerlig "prismadialys" är betydligt mindre effektiv.

Toxicitet / koncentrationer

Allt intag av etylenglykol måste betraktas som farligt. Intag över 30 ml hos vuxna kan ge allvarliga symtom utan behandling. Den letala dosen brukar anges till 1,4-2 ml/kg, men patienter som erhållit adekvat behandling har överlevt intag av betydligt större mängder.

Vid S-etylenglykol >4 mmol/l rekommenderas antidotbehandling. Falskt positiva koncentrationer upp till 5 mmol/l förekommer. Observera dock att en mycket låg koncentration eller t o m negativ analys i kombination med en metabolisk acidos inte utesluter allvarlig etylenglykolförgiftning i sent skede.

Förekomst / preparat

Etylenglykol finns framför allt i kylarvätskor, så kallad "kylarglykol", men förekommer också i låsoljor, bromsvätskor och som lösningsmedel inom industrin. Dessutom undantagsvis i vissa spolarvätskor till bilar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.