Träffyta för direktlänk till innehåll

Etylenglykol

Sammanfattning

Förtäring medför berusning men etylenglykol är inte toxiskt förrän metaboliterna glykolat och oxalat bildats. Dessa orsakar metabolisk acidos och njurskada. Både etanol och fomepizol blockerar metabolismen av etylenglykol, och antidotbehandling ska ges omedelbart vid misstanke på intag av toxisk mängd. Provtagning avseende S-etanol, S-etylenglykol och syrabasstatus styr fortsatt terapi. Vid uttalad metabolisk acidos ges dessutom behandling med buffert och akut hemodialys.

Symtom / fynd

Initialt berusningssymtom utan etanoldoft. När etylenglykolens metaboliter börjat ansamlas (efter 4-12 timmar, längre vid samtidigt etanolintag) uppkommer svårkorrigerad metabolisk acidos, hyperventilation, hypokalcemi och njurpåverkan. Kraftigt ökat osmolalitetsgap är typiskt. Oxalatkristaller kan ev ses i U-sediment. I de svåraste fallen utvecklas i senare skede även akut njursvikt med anuri, medvetslöshet, kramper, hjärnödem och cirkulationspåverkan.

Provtagning / undersökningar

Vid ankomsten tas syrabasstatus samt etanol, etylenglykol, osmolalitet, Na, K, Ca, kreatinin, urea, PK, CK, glukos och Hb. Vid oklarhet görs även metanolanalys. Observera att S-etylenglykol i sent skede kan vara mycket lågt.

Följ syrabasstatus, kreatinin, Ca, etanol och etylenglykol.

Vid avsaknad av akut etylenglykolanalys beräknas osmolalitetsgapet enligt följande. S-osmolalitet - (2 x S-Na + B-glukos + S-urea + 1,25 x S-etanol). Om gapet är större än 20-25, talar detta starkt för etylenglykol- (eller metanol-) förgiftning. Observera att samtliga i uträkningen ingående prover skall vara tagna vid samma tidpunkt.

Mikroskopi av U-sediment. Fynd av Ca-oxalatkristaller är patognomont. Kristallerna kan vara kuvert- eller nålformade. Negativt urinsediment utesluter inte diagnosen.

Observera att falskt, ofta kraftigt förhöjt laktatvärde ibland fås. Detta beror på att laktat och etylenglykolmetaboliten glykolat har en snarlik molekyl. Analysfel fås på vissa av de bedside-apparater som används för blodgasbestämning. Man bör då komplettera provtagningen med analys av S-laktat via kem lab. Visar provsvaren ett "laktatgap" stärker det misstanken på etylenglykolförgiftning.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning endast om intaget skett inom 1 timme före ankomsten.

Övervakning av andning, medvetandegrad och diures. Intensivvård inklusive arytmiövervakning i allvarliga fall. I lindriga fall kan övervakningen avslutas efter 8 timmar om patienten är symtomfri, antidot inte givits och S-etanol är 0 samt syrabasstatus normalt.

Om patienten är kronisk alkoholist ges tiamin (Betabion 50 mg/ml) 100 mg iv.

Antidotbehandling med fomepizol eller etanol påbörjas snarast på vid indikation (om inte patienten redan har S-etanol >27 mmol/l). Fomepizol rekommenderas som antidot i första hand. Om detta inte finns tillgängligt kan etanolinfusion användas. Antidotbehandlingen fortsättes tills S-etylenglykol är <4. RING GIC


Fomepizoldosering.
Laddningsdos om 15 mg/kg som iv infusion under 30 minuter blockerar alkoholdehydrogenaset under 12 timmar. Om förlängd antidotbehandling krävs eller dialys påbörjas parallellt RING GIC för råd om fortsatt dosering


Etanoldosering.
Till vuxen ges inf glukos-etanol (glukos 50 mg/ml, etanol 100 mg/ml) 600 ml iv på 20 minuter följt av en underhållsdos på 70-100 ml/tim. S-etanol tas varje timme tills stabil nivå på 27 mmol/l erhålles. Vid uttalad acidos eller medevtandepåverkan bör försiktighet beaktas med etanolinfusion. RING GIC

Buffert i form av Natriumbikarbonat eller Tribonat ges vid tydlig metabolisk acidos.

Hemodialys insättes akut vid uttalad acidos (lägre än BE -14). Vid lägre grad av acidos och pågående antidotbehandling kan HD avstås helt, alternativt utföras elektivt vilket ofta är rimligt om S-etylenglykol är högt (förslagsvis >20 mmol/l). RING GIC.
Observera att kontinuerlig  diyalys CRRT, "prismadialys" är betydligt mindre effektiv.

Toxicitet / koncentrationer

Allt intag av etylenglykol måste betraktas som farligt. Intag över 30 ml hos vuxna kan ge allvarliga symtom utan behandling. Den letala dosen brukar anges till 1,4-2 ml/kg, men patienter som erhållit adekvat behandling har överlevt intag av betydligt större mängder.

Vid S-etylenglykol >4 mmol/l rekommenderas antidotbehandling. Falskt positiva koncentrationer upp till 5 mmol/l förekommer. Observera dock att en mycket låg koncentration eller t o m negativ analys i kombination med en metabolisk acidos inte utesluter allvarlig etylenglykolförgiftning i sent skede.

Förekomst / preparat

Etylenglykol finns framför allt i kylarvätskor, så kallad "kylarglykol", men förekommer också i låsoljor, bromsvätskor och som lösningsmedel inom industrin. Dessutom undantagsvis i vissa spolarvätskor till bilar.