Träffyta för direktlänk till innehåll

Etanol

Sammanfattning

Snabbt insättande dosrelaterade CNS-symtom, som vid massivt intag kan vara livshotande. Hos barn och kroniska alkoholister risk för hypoglykemi. Behandlingen inriktas på observation av andning och medvetandegrad för att säkra fullgod andning.

Symtom / fynd

Dosrelaterad CNS-depression från lätt omdömespåverkan till livshotande koma med areflexi. Andningspåverkan med insufficient andning, ofria luftvägar samt risk för aspiration hos medvetandesänkt patient. Lindrig metabolisk acidos, ev hypoglukemi förekommer också. Symtomen kommer snabbt, vanligen inom en timme.

I lindriga-måttliga fall enbart kräkningar, buksmärtor, berusning, ev dehydrering.

Ökad förekomst av förmaksflimmer hos tidigare helt hjärtfriska ses i samband med akut etanolförgiftning (vanligen normalisering av hjärtrytmen inom 24 tim).

Särskilt hos barn förekommer hypoglukemi, som kan vara fördröjd upp till 6 tim efter intaget. Kramper sekundärt till hypoglukemin, muskulär hypotoni, laktacidos samt hypokalemi.

Upptag via huden kan förutom lokal irritation ge systempåverkan med CNS-depression om massiv exponering skett. Allvarliga fall hos barn har rapporterats. Lokalirriterande vid ögonstänk.

Provtagning / undersökningar

S-etanol. Alkometer för analys av utandningsluften kan inte skilja mellan etanol, metanol, och isopropanol. Etylenglykol ger inget utslag.

S-metanol och s-etylenglykol vid misstanke om förtäring av annan alkohol än etanol alternativt misstanke om blandintoxikation. Syrabasstatus följes, kreatinin, osmolalitet och beräkning av osmolalitetsgap i dessa fall.

Blodsocker, ev elektrolytstatus.

Övervakning / behandling

Symtomatisk behandling är vanligen tillräcklig. Stabilt sidoläge för aspirationsprofylax. Glukos vid hypoglukemi. Om patienten är kronisk alkoholmissbrukare, ge tiamin (Betabion 50 mg/ml) 100 mg iv.

Övervakning av medvetandegrad och andning. Observation av ev abstinenssymtom.

Ventrikeltömning är inte aktuellt förutom hos barn, där det kan övervägas om barnet intagit en stor mängd och inkommer inom 1 tim. Medicinskt kol binds dåligt till etanol.

Hemodialys är effektivt och kan användas i enstaka fall med höga serumkoncentrationer och/eller nedsatt leverfunktion. RING GIC.

Vid ögon- eller hudexponering spolas med vatten (ögonspolning minst 5 min).

Toxicitet / koncentrationer

Serumvärdet ger viss uppfattning om förgiftningens svårighetsgrad. Toleransutveckling.

5-7 promille ger djup medvetslöshet, men fall finns där tillvanda personer varit relativt opåverkade. >4 promille i de flesta rapporterade dödsfallen.

1 promille = 1 g/l = 21,7 mmol/l.

Många asiater är känsligare än andra och kan reagera med flush, vasodilatation och takykardi. Detta förklaras av att 50 % av kineser och japaner har en jämförelsevis lägre aktivitet av acetaldehyddehydrogenas-isoenzym (med ansamling av acetaldehyd som följd).

Förekomst / preparat

Varierande halt i många drycker, från sk lättdrycker till starksprit, i parfymer, desinfektionsmedel och lösningsmedel.

Illegal framställning förekommer. Risk för tillsats av okänd och mer toxisk alkohol (t ex metanol har använts).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.