Träffyta för direktlänk till innehåll

Ergotamin

Sammanfattning

Ergotamin orsakar generell kärlkontraktion dels via en direkt effekt på kärlen dels via alfareceptorstimulering. Dessutom påverkas dopaminerga, serotoninerga och tryptaminerga receptorer. Även vagusstimulering kan ses. CNS-effekten är blandad med både stimulering och hämning. Vid akut överdos är kärlspasm den största faran och orsak till de flesta symtomen. Ökad risk om patienten redan medicinerar med ergotamin. Behandlingen syftar huvudsakligen till att motverka kärlkontraktionen.

Symtom / fynd

Kärlspasm med perifer kyla, blekhet, cyanos, parestesier, smärtor, pulslöshet samt risk för tromboser. Framför allt de nedre extremiteterna drabbas. Spasm i andra artärer kan ge t ex angina pectoris, hjärtinfarkt, synnedsättning, hemiplegi, njurinsufficiens, buksmärtor och nekroser. Endotelskada som orsakar inflammation och ev aktiverar koagulationssystemet.

Vid stort intag ses kraftig blodtrycksstegring alternativt blodtrycksfall, taky-eller bradyarytmier, hjärtsvikt, andningsdepression, somnolens, hallucinationer, kramper och koma. Dimsyn, mydriasis eller mios, retinal blödning och scotom förekommer. Risk för hjärnödem.

I lindriga fall mer ospecifika symtom som illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel, oro, tremor.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Syrabasstatus, elektrolyter, kreatinin, CK, koagulationsstatus. Infarktmarkörer vid tecken på cirkulationspåverkan.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av främst perifer cirkulation samt uppmärksamhet på ev neurologiska symtom inklusive synrubbningar. Täta blodtryckskontroller (ev invasiv monitorering). Arytmiövervakning vid stor dos eller cirkulationspåverkan. Pulsoximetri. Respiratorbehandling vid andningsdepression eller uttalad cerebral påverkan.

Vid tecken på kärlspasm ges dextran 500-1000 ml första dygnet (därefter 500 ml/dygn), hydrokortison 300 mg iv/im initialt samt nitroglycerin sublingualt 0,5 mg, vb upprepat efter 10 min. Om god men kortvarig effekt ges långverkande nitroglycerinpreparat per os t ex Imdur 60-120 mg (vuxna). Vid behov kompletteras med ACE-hämmare t ex kaptopril 50 mg x 3 peroralt.

Vid svår kärlspasm med risk för gangrän ges nitroglycerin i infusion enligt nedan. RING GIC.

Vid behandlingskrävande blodtrycksstegring ges nitroglycerin i infusion, 0,5 - 10 µg/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 µg/kg/min var 5-10 min till avsedd effekt.

Antikoagulantia vid tecken på hyperkoagulabilitet. OBS Dextran ska då ej ges.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid terapisvikt eller upprepade krampanfall kan propofol ges.

Toxicitet / koncentrationer

Redan terapeutiska doser kan hos känsliga personer ge förgiftningssymtom.

0,5 mg parenteralt respektive 2 mg peroralt kan ge förgiftningssymtom hos vuxna.

God prognos. Intravenös vasodilaterande behandling behövs sällan.

Förekomst / preparat

Tabletter, suppositorier.

Förekommer i kombinationspreparat. Anervan Novum (komb med klorcyklizin och koffein). Cafergot (komb med koffein) avreg.

Migril (komb med cyklizin och koffein) och Lingrän (ren form), avreg 1989.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.