Träffyta för direktlänk till innehåll

Efedrin

Sammanfattning

Efedrin är ett sympatomimetikum som stimulerar alfa- och betareceptorer med verkan både perifert och centralt. Adrenalinliknande effekt, men efedrin verkar över längre tid och har mer uttalad central effekt. Vid överdos ses uttalad blodtryckshöjning, ökad hjärtmuskelkontraktilitet och ökad hjärtfrekvens samt CNS-symtom. Symtomatisk behandling som främst inriktas på att normalisera blodtrycket.

Symtom / fynd

Vid måttliga doser ses takykardi och centralnervösa symtom av beskedlig art (som trötthet, sömnsvårigheter, sluddrigt tal, tremor, huvudvärk, oro och irritabilitet). Flush, hypertermi och mydriasis förekommer. Urinretention, ev hypokalemi.

Vid höga doser ses somnolens, excitation, hallucinationer (ev psykos) och kramper. Hypertension ibland följt av arytmier och hypotension. Bröstsmärtor har rapporterats, även hos barn och ungdomar.

OBS! Vid kombinationspreparat med etylmorfin eller antihistamin kan symtombilden bli allvarligare.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus, blodsocker.

Diagnostiskt EKG vid intag av stor dos.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation. Täta kontroller av puls och blodtryck. Arytmiövervakning i allvarliga fall.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid symtomgivande takykardi ges bensodiazepiner (dos enligt ovan).

Vid behandlingskrävande blodtrycksstegring ges bensodiazepiner (dosering enl ovan). Om otillräckligt, ges nitroglycerin sublingualt (0,5 mg) vb upprepat efter 10 min. Om god men kortvarig effekt ges långverkande nitropreparat per os t ex tabl Imdur 60-120 mg (vuxna). Vid otillräcklig effekt samt vid uttalad, svår blodtrycksstegring ges nitroglycerin i infusion. Dosering (barn och vuxna): 0,5 - 10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 min till avsedd effekt. Vid terapisvikt. RING GIC.

Sörj för adekvat urinproduktion. Korrigera elektrolytrubbning.

Barntillbud där flytande beredning intagits kräver i regel enbart observation i 4-8 tim och farmakologisk behandling är sällan nödvändig.

Toxicitet / koncentrationer

Individuellt mycket varierande känslighet. Toleransutveckling.

Hos barn över 1,5 år har 15-75 mg gett lindrig till måttlig förgiftning, 100-150 mg måttlig förgiftning och 150-250 mg måttlig till allvarlig förgiftning.

150 mg till åldring gav lindrig förgiftning.

Förekomst / preparat

Tabletter, injektionsvätska.

Förekommer i kombinationspreparat (mixtur, tabletter, kapslar).

Efedrin + bromhexin (Mollipect), efedrin + etylmorfin (Lepheton , Efedrin comp, Explorin comp), efedrin + antihistamin (Histason, Lergigan comp).

Extemporeberedning: Lepheton-Desentol.

Efedrin ingår även i flera sk sportpreparat och bantningsmedel.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.