Träffyta för direktlänk till innehåll

Doxazosin

Sammanfattning

Alfa-receptorblockerare mot hypertoni och prostatahyperplasi. Blodtrycksfall och cirkulationssvikt är tänkbara risker vid stora doser men få data föreligger. Lindriga - måttliga symtom är att förvänta i de flesta fall. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Huvudvärk, yrsel, tremor och muskelkramper kan ses.

Kärldilatation, blodtrycksfall, takykardi, palpitationer och svimning. Eventuellt cirkulationssvikt.

Provtagning / undersökningar

Inga specifika.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp. Ventrikelsköljning sällan indicerad.

Övervakning av cirkulation. Upprepade blodtrycksmätningar de första timmarna. Arytmiövervakning sällan indicerad.

Vid blodtrycksfall ges vätska iv. Vid otillräcklig effekt ges tillägg av noradrenalin initialt 0,05 mikrog/kg/min, ökas vid behov med 0,05 mikrog/kg/min var 10:e minut. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Relativt låg akut toxicitet. God prognos.

Förekomst / preparat

Depottabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.