Träffyta för direktlänk till innehåll

Dofetilid

Sammanfattning

Antiarytmikum klass III för behandling av förmaksflimmer och förmaksfladder. Koncentrationsberoende effekt med bl a förlängning av QT-intervall och refraktärperiod. Erfarenhet av överdosering är begränsade, men redan terapeutiska doser kan inducera ventrikulära arytmier. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Begränsad erfarenhet av överdosering. Rapporterade biverkningar är illamående, diarré, huvudvärk, trötthet, dyspné och hypomagnesemi. Enstaka fall med Torsades de pointes i samband med parenteral behandling.

Större risk att svåra symtom uppkommer hos patienter med nedsatt njurfunktion, hjärtsvikt eller nyligen genomgången hjärtinfarkt samt patienter med S-kalium <4 mmol/l.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Elektrolytstatus, magnesium, kreatinin.

Syrabasstatus vid allvarliga symtom.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av cirkulation. Pulsoximetri samt arytmiövervakning. Täta blodtryckskontroller.

Korrigera elektrolytrubbningar inkl magnesium. S-kalium bör vara >4,0 mmol/l.

Torsades de pointes behandlas med isoprenalininfusion (0,05-1mikrog/kg/min). Alternativt ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) iv med 10 mmol under under några minuter. Därefter 1-6 mmol/tim som infusion. Barn ges 0,2 mmol/kg som infusion under 20 min efterföljt av 0,1 mmol/kg/tim (S-Mg följes, ska ligga i intervallet 1.5-2,5 mmol/l). RING GIC.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Vid otillräcklig effekt ges dobutamin 5-20 mikrog/kg/min och ev noradrenalin 0,05-0,5 mikrog/kg/min.

Toxicitet / koncentrationer

Labvärdet saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Finns även i injektionsform utomlands.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.