Träffyta för direktlänk till innehåll

Disulfiram

Sammanfattning

Observera att två skilda akuta kliniska situationer förekommer. Akut ren disulfiram överdosering där symtomen kommer smygande inom 10-20 timmar och disulfiram/alkohol-reaktionen med symtom inom 5-10 minuter efter alkoholintag.

Symtom / fynd

AKUT REN DISULFIRAMÖVERDOSERING

Barn särskilt känsliga! Långsamt insättande symtom, inom 10-20 timmar. Illamående, kräkningar. Huvudvärk, trötthet, ataxi, motorisk oro, hallucinationer. Blodtrycksfall, takykardi. I svåra fall medvetslöshet, hypotermi, kramper. CNS-symtomen kan bli mycket långdragna.


DISULFIRAM / ALKOHOL-REAKTIONEN

Snabbt insättande, oftast inom 5-10 minuter efter alkoholintag. Symtomduration vanligen 30 min - flera timmar. Flush, svettningar, pulserande huvudvärk, yrsel, oro, förvirring, synnedsättning. Illamående, kräkningar. Dyspné, hyperventilation. Takykardi, palpitationer, bröstsmärtor. I svåra fall medvetslöshet, kramper, uttalad blodtryckssänkning, hjärtinfarkt, cirkulationskollaps.

Provtagning / undersökningar

Vid allmänpåverkad patient följs elektrolyt- och syrabasstatus. Blodsocker och leverstatus.

S-etanol tas vid inkomsten vid disulfiram/alkohol-reaktionen.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning / kol om befogat vid ren disulfiramöverdosering. Vid disulfiram/alkohol-reaktionen saknas indikation.

Övervakning av cirkulation och medvetandegrad. Barn bör observeras minst 24 timmar efter intag av >800 mg disulfiram.

Vid akut ren disulfiramöverdosering ges symtomatisk terapi mot CNS-toxicitet och blodtrycksfall.

Vid disulfiram/alkohol-reaktionen. Antidotbehandling med Fomepizol i livshotande fall, RING GIC, i övrigt symtomatisk behandling.

Vid blodtrycksfall ges i första hand vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt påbörjas infusion av Noradrenalin (0,05 - 0,5 mikrog/kg/min). RING GIC.

Vid agitation, delirium, kramper ges bensodiazepiner iv, där dosen titreras fram till god effekt.

Toxicitet / koncentrationer

Hos patienter med pågående disulfirambehandling (och upp till 2 veckor efter utsättning) kan en knapp cl starksprit ge upphov till allvarliga symtom.

Svårighetsgraden av reaktionen korrelerar dåligt med alkoholmängden. Dödsfall finns rapporterade.

Vid ren disulfiramöverdos hos vuxna ger >7g måttlig - allvarlig förgiftning. Dödsfall finns inte rapporterade hos vuxna.

Intag av mer än 2,5 g disulfiram har hos barn <10 år lett till svår förgiftning med neurologiska sequele i flera fall.

Förekomst / preparat

Brustabletter och implantat (licenspreparat).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.