Träffyta för direktlänk till innehåll

Dipyridamol

Sammanfattning

Ökar halten endogent adenosin och ger därmed kärldilatation, blodtrycksfall samt angina pectoris hos patienter med koronarsjukdom ( "steal syndrome" i myokardiet ). Vid lägre doser är huvudriserna troligen hypotension, CNS-depression och förlängd blödningstid. Vid stor överdos även risk för andningsdepression och hjärtpåverkan. Överdos kan ge gulfärgning av hud och kroppsvätskor.

Behandlingen är symtomatisk. Adenosinrelatead angina pectoris kan eventuellt hävas av aminofyllin vilket verkar som adenosinantagonist.

Symtom / fynd

Lågt blodtryck, takykardi, yrsel, huvudvärk, CNS-depression, gastrointestinala symtom och förlängd blödningstid vid måttlig överdosering. Gulfärgning av hud och kroppsvätskor.

Vid stor överdos och hos patienter med koronarsjukdom kan angina pectoris och ev hjärtinfarkt tillkomma.

Takypné och bronkospasm (hos astmatiker). Ev andningsdepression.

Provtagning / undersökningar

Blodstatus inklusive trombocyter, blödningstid, infarktmarkörer.

EKG.

Övervakning / behandling

Kol, gärna upprepat en gång efter 2-4 timmar (depotkapslar). Ventrikelsköljning efter intag av stor dos hos riskpatienter. Överväg tarmsköljning.

Observation av medvetandegrad, andning och cirkulation. Arytmiövervakning, upprepade kontroller av blödningstid. Om patienten varit symtomfri i sex timmar är risken för förgiftning liten.

Vid lågt blodtryck vätska iv, om otillräcklig effekt kan infusion av noradrenalin 0,05-0,5 µg/kg/min vara indicerat.

Vid angina pectoris ges nitroglycerin (glycerylnitrat) sublingualt, vid utebliven effekt ev aminofyllin (Teofyllamin Ipex, injektionsvätska 23 mg/ml) i dos om 50-250 mg långsamt iv. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

1 g i engångsdos och 2,8 g över ett dygn gav inga förgiftningssymtom. 1,75 och 5 g i engångsdoser gav däremot allvarlig förgiftning.
34 g gav mycket allvarlig förgiftning med hjärtinfarkt och sekundär njursvikt.

Förekomst / preparat

Depotkapslar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.