Träffyta för direktlänk till innehåll

Dinitrofenol

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Högtoxisk substans som säljs illegalt via Internet som dopnings- och bantningsmedel. Ämnet blockerar mitokondriernas omvandling av ADP till ATP, vilket bland annat leder till värmeutveckling och anaerob metabolism. En akut exponering kan inom några timmar ge temperaturstegring, kraftig svettning, huvudvärk, oro samt takykardi och takypné. I allvarliga fall följer dehydrering, laktacidos, kramper och medvetslöshet. Ett mycket stort antal dödsfall finns rapporterade. Likstelhet inträder ovanligt snabbt i dessa fall.

Symtom / fynd

En akut exponering kan inom några timmar ge uttalade symtom som temperaturstegring, kraftig svettning, huvudvärk, kräkningar, törst, oro, slöhet samt takykardi och takypné.

Kroppsvätskorna kan bli gulfärgade.

I allvarliga fall tilltar hypertermin under de följande 12-24 timmarna och under samma period tillstöter dehydrering, laktacidos, förhöjd muskeltonus, kramper, medvetslöshet, arytmier samt njur- och leverpåverkan.

Provtagning / undersökningar

Vid ankomsten tas syrabasstatus, elektrolyter inklusive kreatinin, CK, myoglobin, blod- och leverstatus samt blodsocker.

Diagnostiskt EKG.

Kroppstemperatur, syrabas och vätskebalans följs noga.

Övervakning / behandling

Arytmiövervakning och syrgastillförsel på intensivvårdsavdelning.

Ventrikelsköljning och kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Riklig vätsketillförsel och noggrann elektrolytkorrektion (ofta föreligger stora vätskeförluster).

Oro, agitation, ökad muskelaktivitet och kramper behandlas i första hand med diazepam iv (vuxna 5-10-20 mg, barn 0,1-0,2 (-0,5) mg/kg).

Vid hypertermi ges sedering med bensodiazepin, tillförsel av kalla infusionsvätskor (ca + 5 grader) samt fysikalisk avkylning. Om detta är otillräckligt rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation (icke depolariserande muskelrelaxantia) och avkylning med is alternativt kyldräkt. Dantrolennatrium bör övervägas i svårbehandlade fall. RING GIC.

Observera att salicylater och antikolinergika som atropin är kontraindicerade - kan förstärka hypertermin.

Toxicitet / koncentrationer

100 mg x 3 var en vanlig vuxendosering när DNP användes som bantningsmedel på 1930-talet (doseringen visades senare behäftad med allvarliga biverningar).

Dödsfall har inträffat efter intag av doser som marknadsförts som säkra.

Den letala engångsdosen har angetts till ca 36 mg/kg.

Förekomst / preparat

DNP-kapslar som säljs illegalt via Internet har vid analys påvisats innehålla ca 200-380 mg per kapsel.

Dinitrofenol förekommer också som kemikalie för framställning av färgämnen och ett flertal kemiska produkter. Denna kemikalie är dessutom starkt irriterande till frätande på hud, ögon och slemhinnor.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.