Träffyta för direktlänk till innehåll

Diflunisal

Sammanfattning

Diflunisal är ett derivat av acetylsalicylsyra och tillhör gruppen NSAID-preparat. Symtom vid överdos är bl a yrsel, tinnitus, gastrointestinala symtom och CNS-depression. Svåra förgiftningar är ovanliga. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Vid lindrig förgiftning trötthet, yrsel, illamående, kräkningar och diarré.

Vid större doser dimsyn, tinnitus, svettningar, takykardi och tilltagande CNS-depression till koma. Takypné. Cirkulationspåverkan är ovanligt, men lågt blodtryck kan förekomma.

Förhöjda transaminaser har setts efter överdos.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus, ASAT, ALAT.

Syrabasstatus tas vid allvarliga symtom.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Tillförsel av iv vätska efter behov.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation.

Toxicitet / koncentrationer

7,5 - 10 g till vuxen har givit måttlig förgiftning.

Diflunisal kan ge falskt positivt S-salicylatvärde.

Förekomst / preparat

Tabletter. Avreg i Sverige sedan 2007.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.