Träffyta för direktlänk till innehåll

Dexamfetamin

Sammanfattning

Dexamfetamin har liksom amfetamin centralstimulerande effekt och blockerar återupptaget av noradrenalin och dopamin samt ökar frisättningen av dessa monoaminer. Lisdexamfetamin (Elvanse) är en farmakologiskt inaktiv prodrug som efter peroral administrering snabbt omvandlas till dexamfetamin. Vid måttliga doser ses mydriasis, psykomotorisk oro, takykardi och högt blodtryck. Vid större doser förekommer uttalad amfetaminbild. Särskilt alarmerande är utveckling av hypertermi. Stora variationer i relationen dos/symtom beroende på toleransutveckling. Behandlingen är symtomatisk, särskilt viktigt är generös sedering med bensodiazepiner samt riklig vätsketillförsel (ev med kalla lösningar).

Symtom / fynd

Vid måttliga doser mydriasis, ökad psykomotorisk aktivitet, oro, hyperventilation, hallucinationer, muskelryckningar, tremor, dehydrering, feber, takykardi och högt blodtryck.

Vid större doser förekommer kraftig hyperaktivitet, agitation, förvirring, muskulär rigiditet, kramper och medvetslöshet. Mer uttalade cirkulatoriska effekter kan tillstöta, t ex extrem takykardi, ventrikulära arytmier, hypertensiv kris, kärlspasm och angina pectoris. Särskilt alarmerande är utveckling av hypertermi.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Blodsocker, elektrolyter, kreatinin, CK, myoglobin. Ev infarktmarkörer.

Upprepad kontroll av kroppstemperaturen.

Övervakning / behandling

Kol ges om mindre än 2 timmar förflutit. Ventrikelsköljning är sällan indicerad, men utförs i tidigt skede efter intag av stor dos. Kräksirap ska inte användas.

Kontroll av kroppstemperatur, pulsfrekvens och blodtryck. Arytmiövervakning indicerad vid uttalade symtom.

Rehydrering - med kalla vätskor (ca +5º C) vid hypertermi.

Vid hyperaktivitet, oro, takykardi, högt blodtryck, kramper och hypertermi ges bensodiazepiner. Ofta behövs höga och upprepade doser.

Vid uttalad hypertermi ska avkylning ske skyndsamt. Om sedering med bensodiazepiner och rehydrering med kalla vätskor inte räcker rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation, behandling med respirator samt avkylning.

Vid takykardi och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare ska inte användas vid dessa förgiftningar pga risken för paradoxal blodtrycksstegring och viss risk för cirkulatorisk kollaps.

Toxicitet / koncentrationer

Stora individuella variationer och toleransutveckling gör att det är svårt att ange precisa toxicitetsdata.

50 mg lisdexamfetamin motsvarar 14,8 mg dexamfetamin.

Förekomst / preparat

Tabletter. Endast licensläkemedlet Adderall XR utgör slow release preparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.