Träffyta för direktlänk till innehåll

Desmopressin

Sammanfattning

Desmopressin minskar diuresen, vilket vid vätsketillförsel kan leda till vattenintoxikation (vätskeretention med hyponatremi och hypoosmolalitet). Även vid terapeutisk dosering finns risk för vattenintoxikation vid samtidigt stort vätskeintag.

Symtom / fynd

Symtom på vattenintoxikation kan utvecklas under många timmar. Om vätskerestriktion inte iakttages kan symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar, aggressivitet och somnolens övergå i medvetslöshet och kramper (vanligtvis 9-20 timmar efter desmopressintillförseln).

Hyponatremi, låg plasmaosmolalitet.

Förkortad blödningstid (faktor VIII frisättning). Trombosbildning förekommer men är sällsynt.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyter (framför allt natrium), osmolalitet. Prover behöver tas enbart om man misstänker att för mycket vätska tillförts. Om det initiala elektrolytvärdet är normalt behövs inte upprepad provtagning förutsatt att vätskerestriktion iakttages. Vid hyponatremi följ S-Na varje till varannan timme initialt.

Övervakning / behandling

Vätskerestriktion är viktig eftersom allvarliga symtom har uppkommit redan vid terapeutiska doser i kombination med stort vätskeintag. Om vätskerestriktion genomförs uppkommer i regel inga symtom alls. Lämpliga vätskemängder - RING GIC.

Kol om befogat med hänsyn till tidsfaktor. Ej ventrikelsköljning eller kräkningsprovokation.

Om tecken på vattenintoxikation, ta upprepade prover på S-Na och osmolalitet samt följ diures och viktförändring. Övervaka medvetandegrad och ev cirkulation.

Vid akut hyponatremi, medvetslöshet, kramper eller tecken på hjärnödem påbörjas omedelbart infusion med 500 ml NaCl 9 mg/ml med tillsats av 160 mmol NaCl (ger ca 3%-ig lösning), som till vuxna ges på 3-4 timmar (ca 130 ml/tim). Kontrollera S-Na / S-K varje timme, justera infusionstakten så att S-Na stiger 1-2 mmol/l per timme. Avsluta tillförseln när S-Na =130 mmol/l. Sätt separat kaliuminfusion vb.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Krampbenägenheten orsakas av och står i proportion till hyponatremin. Viktigt att denna korrigeras snarast (se ovan).

Vid vattenintoxikation och otillräcklig urinproduktion kan furosemid ges.

Toxicitet / koncentrationer

Om vätskerestriktion genomförs förväntas inga symtom uppträda även vid stora överdoser eftersom preparatets egen toxicitet är låg.

Förekomst / preparat

Tabletter, nässpray, näsdroppar, injektionssubstans.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.