Träffyta för direktlänk till innehåll

Dabigatran

Sammanfattning

Dabigatran har en reversibel trombinhämmande effekt och hindrar därmed omvandlingen av fibrinogen till fibrin. Vid överdos finns risk för svårbehandlade blödningar.

Symtom / fynd

Blödning av varierande svårighetsgrad. Från mer beskedliga slemhinneblödningar eller mindre hematom till större gastrointestinala blödningar med cirkulationspåverkan och livshotande tillstånd på grund av cerebral blödning.

Provtagning / undersökningar

Upprepade bestämningar av APTT för att värdera graden av koagulationspåverkan. Ett normalt APTT utesluter inte terapeutisk antikoagulation, APTT > 70 tyder på uttalad påverkan.

d-TT (Hemoclot) ger en precis bild av graden av antikoagulation, men finns i dagsläget bara på vissa laboratorier.

Vid blödningsrisk fortlöpande kontroll av Hb. Blodgruppering och bastest. Trombocyter. S- kreatinin. Joniserat kalcium.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Normalt APTT 6 timmar efter tablettintag utesluter aktuell förgiftning.

Tillse god diures genom adekvat vätsketillförsel.

Vid symtomgivande blödningar bör behandling även diskuteras med koagulationsjour.

Symtomgivande blödningar eller behov av akut antikoagulation inför kirurgi behandlas med antidoten idarucizumab. Standarddos är 5 g givet som intravenös infusion på 5-10 minuter, men högre doser kan krävas i överdoseringssammanhang. RING GIC

Om antidot ej finns att tillgå kan tillförsel av koagulationsfaktorer minska blödningen. Överväg hemodialys vid överdoser eller njursvikt om antidot ej finns att tillgå. RING GIC.

Plasma och K-vitamin saknar reverserande effekt.

Toxicitet / koncentrationer

Blödning i anslutning till överdos/ackumulation kan bli livshotande.

Snabbt upptag med påverkan på APTT inom någon/några timmar. Vid större överdoser samt vid njurpåverkan kan koagulationspåverkan kvarstå i flera dygn.

Vid behandling med antidoten idarucizumab kan behandlingseffekten utvärderas med APTT och d-TT (Hemoclot), som normaliseras vid adekvat dosering.

Förekomst / preparat

Tabletter

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.